Z ostatniej chwili

Apel o zwiększenie subwencji oświatowej

2019-03-04 13:06:55 informacje
img

Uchwałę - apel do Premiera oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej podjęli częstochowscy radni. Umożliwiłoby to samorządowi realizację powierzonych mu zadań oświatowych, na które obecnie strona rządowa nie kieruje wystarczających funduszy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Oto pełna treść przyjętego apelu:

Apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

Realizacja zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem ze względu na rolę, jaką proces edukacji pełni w rozwoju społeczeństw lokalnych. Samorządy są zobowiązane do zapewnienia właściwej realizacji obowiązku szkolnego na ich terenie. W obecnym czasie przy wzrastających wciąż wydatkach na edukację jest to zadanie coraz trudniejsze.
W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na realizację zadań oświatowych Rada Miasta Częstochowy zwraca się z apelem o uwzględnienie postulatów środowisk samorządowych kierowanych do Ministra Edukacji Narodowej.
W roku 2018 w mieście Częstochowa na subwencjonowane zadania oświatowe wydano 371,5 mln zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 261,8 mln zł, co stanowi 70% tej kwoty. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 wyniosła 278 mln zł.
Powyższe zestawienie wykazuje, że miasto dołożyło do realizacji subwencjonowanych zadań oświatowych ok. 25%, nie licząc zadań  niesubwencjonowanych, czyli zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz zadań inwestycyjnych w zakresie bazy oświatowej. Wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej kwota przypadająca na szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto (216,1 mln zł w 2018 r.) nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w tych szkołach i placówkach. Podjęte próby racjonalizowania wydatków w tym zakresie niewiele poprawią sytuację w związku z siecią szkół oraz ciągłym wzrostem zadań oświatowych. Subwencja oświatowa jest niewspółmierna do nałożonych na samorząd zadań edukacyjnych. Wysokość nakładów nie sprzyja utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym poprawie jakości pracy szkoły. Z podobnymi problemami spotyka się większość gmin w Polsce.
Niezależnie od konieczności realizowania obligatoryjnych zadań nałożonych ustawami, m.in. zadań oświatowych, miasto Częstochowa, jak każdy inny samorząd, zobowiązane jest poprawiać poziom i jakość życia mieszkańców. Wzrastający udział dochodów własnych miasta w finansowaniu wydatków bieżących związanych z realizacją subwencjonowanych zadań oświatowych ogranicza możliwości finansowania lokalnych działań rozwojowych mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze oraz zapewnienia Ministra Edukacji Narodowej o udzieleniu samorządom wsparcia finansowego z budżetu państwa w związku z wdrażaniem reformy oświaty i wynikającą z tego m.in. koniecznością dostosowania szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej, Prezydent Miasta Częstochowy wielokrotnie zwracał się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wsparcie finansowe miasta Częstochowy środkami z budżetu państwa, przeznaczonymi na wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych w samorządowych szkołach podstawowych w celu dostosowania ośmioletnich szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej z przedmiotów fizyka, chemia i informatyka w kwocie ok. 11,9 mln zł.
Jednakże Miasto Częstochowa nie otrzymało dodatkowych środków poza kwotą przyznaną w ramach kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, w wysokości 953,3 tys. zł (przy wnioskowanej kwocie ok. 5,5 mln zł).
Związek Miast Polskich w stanowisku podjętym 15 stycznia 2019 r. zwraca uwagę, że subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę minimalnych składników wynagrodzenia nauczycieli. Tym bardziej podwyżką płac nauczycieli nie mogą zostać obciążone jednostki samorządu terytorialnego. W świetle takiej sytuacji zasadnym jest, aby zmienione zostały zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli poprzez wypłacanie bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dlatego zwracamy się z apelem o zwiększenie subwencji tak, aby mogła ona przynajmniej zapewnić pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Zwiększenie subwencji umożliwi samorządom zapewnienie lepszego rozwoju edukacji jako jednego z najważniejszych aspektów życia publicznego.

Na zdjęciu: zajęcia w zrealizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0297 seconds.