Z ostatniej chwili

Centrum Wsparcia Rodziny w nowej siedzibie

2019-01-08 17:48:19 informacje
img

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny od grudnia działa w wyremontowanej przez miasto przedwojennej wilii przy ul. Sułkowskiego 9. Inwestycja – dofinansowana z UE - kosztowała blisko 2,5 mln zł. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 19.00, a w soboty od 9.00 do 14.00 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Gospodarzem całkowicie zmodernizowanej i zaadaptowanej willi jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, które prowadzi Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny już od połowy 2013 r. Wcześniej Centrum działało przy ul. Jasnogórskiej.
Po gruntownej przebudowie na trzech poziomach powstały tu pomieszczenia terapii indywidualnych i grupowych, sale szkoleniowe, a nawet punkt przedszkolny zapewniający opiekę nad dzieckiem w czasie, gdy rodzic lub rodzice odbywają spotkanie terapeutyczne lub rozmowę. W Centrum swoje miejsce mają też pracownicy socjalni CCWR, działający przede wszystkim w terenie, tu spotyka się też Miejska Rada Rodziców Zastępczych. Zarząd Stowarzyszenia planuje w najbliższym czasie zorganizować w nowej siedzibie zajęcia dogoterapii oraz zaprosić do udziału w kursie języka migowego.     
- Chciałbym zaprosić na Sułkowskiego 9 wszystkich, którzy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia rodzinnego lub chcą zostać rodzicami zastępczymi. Tę formę opieki nad dzieckiem wspieramy, promujemy i  dlatego cieszę się, że przy pomocy środków unijnych udało się stworzyć miejsce przyjazne dla gości i pracowników Centrum – mówił prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w czasie spotkania podsumowującego inwestycję.        
Przebudowa byłaby niemożliwa, gdyby nie środki unijne. Miasto zdobyło ponad 1,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całkowita wartość projektu wyniosła prawie 2,5 mln zł).

Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Całkowita wartość projektu wyniosła 2 mln 486 tys. zł, z czego wartość dofinansowania 1 mln 509 tys. zł, resztę stanowił wkład własny miasta. 
Projekt realizowany był do listopada 2018 r. Zakładał wykonanie prac remontowo-budowlanych w zdegradowanym budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w celu jego adaptacji na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Zakres prac obejmował: przebudowę wnętrza budynku, budowę nowej klatki schodowej, wykonanie wejścia, wzmocnienie stropów wraz z wykonaniem nowego stropu nad piętrem, wzmocnienia konstrukcji dachu oraz ocieplenie budynku w celu dostosowania do nowej funkcji.
Utworzono m.in. pomieszczenia terapii indywidualnych i grupowych, sale szkoleniowe, punkt przedszkolny zapewniający opiekę nad dzieckiem w czasie wizyty rodzica/rodziców w Centrum.
*
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla rodziny”. Jest współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.
Zadania Centrum to m.in.:
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
- pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, zwłaszcza w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
- objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
- działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia dzieci i rodzin,
- indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną,
- informowanie ośrodków adopcyjnych  o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej i miejską radą rodziców zastępczych.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny jest dofinansowane ze środków Miasta Częstochowy. W 2013 było to ok. 460 tys. zł, potem ok. miliona, obecnie roczne finansowanie działalności CCWR kształtuje się na poziomie 1,2-1,3 mln zł. Miasto na zadania realizowane przez Centrum aplikuje też o środki pochodzące z budżetu państwa i funduszu pracy w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
W ramach programu miasto pozyskało w 2018 r. dofinansowanie:
- z rezerwy celowej budżetu państwa oraz funduszu pracy - na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny na kwotę 124,6 tys. zł,
- z rezerwy celowej budżetu państwa  na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę ok. 105 tys. zł.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0272 seconds.