Z ostatniej chwili

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych czekają

2019-03-11 13:50:20 informacje
img

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą korzystać z oferty Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych. W ich ramach realizowane są m.in. działania o charakterze animacyjnym, środowiskowym i edukacyjnym - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W Częstochowie istnieje 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych. Prowadzą działania o charakterze: animacyjnym (m.in. promowanie współpracy sąsiedzkiej – np. organizacja pikników sąsiedzkich, happeningów; organizowanie współpracy partnerskiej; inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych; organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy; wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów), środowiskowym (promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzenie Klubów Środowiskowych; integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; przełamywanie stereotypów i integracja osób bezdomnych), edukacyjnym (promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich; upowszechnianie wiedzy dotyczącej grup marginalizowanych; promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu; punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców). Zajmują się też  organizacją i prowadzeniem Szkoły Budżetu Domowego (m.in. planowanie wydatków; zajęcia i warsztaty z zakresu gospodarowania środkami finansowymi – np. dotyczące zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku, konsekwencji zaciągania zobowiązań; Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).
Zainteresowanym podajemy namiary: 
1. DOSL Gnaszyn-Kawodrza
ul. Spółdzielczości 4a
42-280 Częstochowa
tel. 668 426 912
http://aktywna-czestochowa.pl/dosl-gnaszyn-kawodrza

2. DOSL Raków
aleja Pokoju 13
42-207 Częstochowa
tel. 669 141 836
http://aktywna-czestochowa.pl/dosl-rakow

3. DOSL Śródmieście
aleja Kościuszki 13
42-202 Częstochowa
tel. 663 750 534
https://fdr.com.pl/klub/

4. DOSL Mirów
ul. Złota 47
42-202 Częstochowa
tel. 517 504 501
http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/dosl-mirow-czestochowa/

5. DOSL Wyczerpy-Aniołów
ul. Norwida 11/15
42-200 Częstochowa
tel. 666 651 302
http://perasada.czest.pl/dzielnicowy-osrodek-spolecznosci-lokalnej/

6. DOSL Kiedrzyn
ul. Ludowa 95
42-215 Częstochowa
tel. 513 945 156
http://www.tpdoo.org/index.php/dzielnicowy-orodek-spoecznoci-lokalnej-kiedrzyn

7. DOSL Północ
ul. Czecha 21
42-224 Częstochowa
tel. 572 376 688
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

8. DOSL Ostatni Grosz
ul. Bardowskiego 21 A
42-216 Częstochowa
tel. 572 376 590
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

9. DOSL Podjasnogórska
ul. Pułaskiego 59/65
42-217 Częstochowa
tel. 572 376 671
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

10. DOSL Dźbów
ul. Rydla 4
42-271 Częstochowa
tel. 572 376 632
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

11. DOSL Grabówka
ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa
tel. 572 377 069
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

12. DOSL Lisiniec
ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa
tel. 572 377 071
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej

13. DOSL Błeszno
ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa
tel. 572 376 696
http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny. Całkowita wartość projektu to 4.943.231,30 zł, przy 95 proc. wartości dofinasowania.

Page generated in 0.0286 seconds.