Z ostatniej chwili

Gospodarka mieszkaniowa w Częstochowie

2020-12-15 12:12:22 informacje
img

Częstochowscy radni przyjęli „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wszystkie działania opisane w programie mają poprawić wykorzystanie i racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

Zgodnie z programem Gmina będzie kontynuować działania, by zwiększyć liczbę lokali. W planach są: budowa, modernizacja, remonty budynków i lokali, zakup lub wynajem mieszkań od innych podmiotów.

Pozwoli to skuteczniej zapewnić  mieszkania osobom o niskich dochodach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb. Chodzi przede wszystkim o osoby niepełnosprawne, starsze, samotnie matki.

Większość budynków, które są własnością Miasta, wymaga szeregu remontów ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Pomimo systematycznie prowadzonych prac znaczna część budynków i mieszkań wymaga modernizacji i remontów o różnym zakresie. Najważniejsze są zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego i standardu użytkowania.

Wieloletni program na lata 2021-2025 ustala priorytety, w oparciu o które tworzone będą roczne plany robót remontowych i modernizacyjnych. W pierwszej kolejności będą realizowane prace remontowe eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa, następnie te o charakterze zapobiegawczym, a w dalszej kolejności remonty o charakterze zachowawczym.

Program stanowi kontynuację dotychczasowej polityki mieszkaniowej  co do ustalania wysokości czynszu, warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, zasad zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą dochody własne miasta zwłaszcza z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat z reklam i szyldów oraz wpływów z dzierżawy terenu. Dodatkowym źródłem finansowania w latach 2021-2025 mogą być dotacje i środki zewnętrzne m.in. z Unii Europejskiej, z Funduszu Dopłat i innych środków bezzwrotnych.

Gmina zamierza prowadzić działania, które umożliwią wzrost liczby lokali mieszkalnych dostępnych dla częstochowianek i częstochowian. W planach jest budowa kolejnych mieszkań komunalnych (takich jak rozpoczynająca się inwestycja przy ul. Syrokomli na Rakowie ).  

W planach na najbliższe 5 lat jest także poprawa stanu technicznego budynków, z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, które miałyby być przeznaczone przede wszystkim na remonty kapitalne i modernizacje budynków, likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przyjęty przez radnych program zakłada m.in., że w pierwszej kolejności część nowo wybudowanych mieszkań ma być przeznaczana dla osób wywiązujących się z obowiązków najemcy. Z kolei wolne lokale, które ze względów finansowych nie zostały wytypowane w danym roku do remontu ze środków gminy, mają być wynajmowane osobom deklarujących wykonanie remontu ze środków własnych, oczywiście jeśli spełniają kryteria określone w uchwale Rady Miasta Częstochowy w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Z uwagi na zbyt małą liczbę lokali mieszkalnych, które mogłyby być przeznaczone dla częstochowianek i częstochowian o niskich dochodach i ze szczególnymi potrzebami, w dalszym ciągu ograniczana będzie sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Stosowanie ułatwień w spłacie zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej ma zapobiegać powstawaniu zjawiska bezdomności.

Obowiązek opracowania, a następnie uchwalenia wieloletniego programu przez Radę Miasta Częstochowy wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Uchwała, przyjęta przez częstochowskich radnych na sesji 3 grudnia, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Fot. BiuroPrasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.