Z ostatniej chwili

Inne źródła ciepła – dodatek

2022-10-06 11:17:42 informacje
img

Częstochowskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski na dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Zakres świadczenia reguluje ustawa wprowadzona w związku z sytuacją na rynku paliw. Jest w niej mowa o podmiotach wrażliwych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wnioski można składać osobiście lub przez Internet do 30 listopada 2022 r. Analogicznie jak w przypadku wniosków o dodatek węglowy, wnioski o nowy dodatek na inne źródła ciepła należy składać do Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Zgodnie z ustawą z 15 września o szczególnych rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw CCŚ informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia następujące podmioty:

- w  ramach rekompensat przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji lub jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w ramach rekompensat,

- gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy,

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie dotyczy gospodarstw domowych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

- podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust.1 pkt. 4 ww ustawy (m.in. podmiot udzielający wsparcia opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie, ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego i których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie dotyczy podmiotów wrażliwych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

 

Wzory wniosków – na stronie: https://www.czestochowa.pl/inne-zrodla-ciepla-dodatek

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.