Z ostatniej chwili

Konkurs dla absolwentów częstochowskich uczelni

2019-12-04 15:42:07 informacje
img

Miasto ogłosiło kolejny konkurs na naukowe prace dyplomowe związane z problematyką częstochowską. Można je zgłaszać do 27 grudnia. Konkurs jest elementem miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Uczestnikiem konkursu może być absolwentka lub absolwent wyższej uczelni działającej na terenie Częstochowy, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2018/2019.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej  należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta  Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową - Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.                                      

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

1) pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,

2) wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,

3) potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, szczególnie zawierającej ocenę pracy,

4) streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane  są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:

- Nagroda Prezydenta - 3000 zł brutto,

- Wyróżnienie - 1000 zł brutto.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dni od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania. 

Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.

Link do zarządzenia dotyczącego  konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, wraz z załącznikami:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1163268/zarzadzenie-nr-662-2019

 

Tekst ilustruje fotografia z wręczenia nagród laureatom konkursu ogłoszonego w 2018 r. w czasie spotkania noworocznego w Filharmonii Częstochowskiej

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0191 seconds.