Z ostatniej chwili

MIejscowy plan - rejon ulicy Poleskiej

2020-09-21 11:49:12 informacje
img

Od środy 23 września będzie można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym rejon ulicy Poleskiej w dzielnicy Częstochówka - Parkitka - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Będzie się można z nim zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 (lok. 57) do 15 października, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 29 września o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r.

Uwagi należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Zarządzenia.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulicy Poleskiej częstochowscy radni podjęli w listopadzie 2019 r. Dotyczy obszaru o powierzchni ok. 2,64 ha, który jest własnością osoby prywatnej oraz Gminy Miasta Częstochowy. W jego sąsiedztwie - pomiędzy ulicami Okulickiego i Poleską - powstają budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z centrum handlowo-usługowym.

Inwestor (właściciel większości terenu), planujący budowę kolejnych budynków wielorodzinnych, zgłosił do Prezydenta Miasta wniosek o zmianę miejscowego planu, która pozwoliłaby efektywniej wykorzystać działki (w tym gminne), przeznaczone pod realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przeznaczenie terenu jest zgodne z zaktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Page generated in 0.0177 seconds.