Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Gnaszyna-Kawodrzy i Dźbowa

2020-12-18 10:59:27 informacje
img

Do 8 stycznia 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Projekt wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57, w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888. Dokumentacja jest także dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

7 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w  projekcie planu - za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji). 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2021 r.

Opracowanie planu ma na celu aktywację inwestycyjną terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego "Częstochowa-Blachownia", co jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tereny te wskazane są pod zabudowę usługową z produkcją, z dopuszczeniem realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². 

Podjęcie działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zostało zainicjowane na wnioski złożone przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy oraz inwestora - firmę Commercial Point, która chciałaby w rejonie węzła autostradowego wybudować centrum logistyczne.   

Page generated in 0.0169 seconds.