Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Grabówki

2021-02-09 16:03:03 informacje
img

Od 9 lutego do 1 marca 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru niezabudowanego o powierzchni 12 ha zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niewielkim udziałem zabudowy usługowej, występującej przy ul. Ikara i ul. Radomskiej. Dominującą funkcją zabudowy rejonu opracowania jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna.  

Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

25 lutego 2021 r. o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021 r.

Page generated in 0.0174 seconds.