Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Ostatniego Grosza

2021-02-04 10:43:54 informacje
img

Na ostatniej sesji częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszary w rejonie ulic Bór i Równoległej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Plan dotyczy dwóch obszarów położonych w dzielnicy Ostatni Grosz: nr 1 – w rejonie ulicy Bór o powierzchni 1,8 ha, w granicach którego planowana jest budowa zakładu produkcji spożywczej opartej na nowoczesnych i ekologicznych technologiach wykorzystania energii i wody, w którym przewiduje się zatrudnienie około 200 pracowników oraz nr 2 – w rejonie ulicy Równoległej o powierzchni 1,2 ha, w granicach którego planowana jest realizacja wysokiej klasy budynku biurowego, w ramach prowadzonych przez inwestora usług logistycznych.

Podstawowym przeznaczeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ma być zabudowa produkcyjna. Dopuszcza się tam także zabudowę usługową z wyłączeniem usług publicznych, magazyny, składy, usługi logistyczne oraz place manewrowe i składowe.

Przeznaczeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2PU ma być zabudowa produkcyjno-usługowa z wyłączeniem usług publicznych, magazyny, składy, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej takie jak: myjnia, warsztaty samochodowe, stacja paliw, usługi logistyczne oraz place manewrowe i składowe.

Oba obszary przylegają do wyznaczonych w obowiązującym planie terenów produkcyjno-usługowych. Z uwagi na dobre skomunikowanie, a co za tym idzie, łatwy dojazd do miejsc pracy, teren ten jest szczególnie cenny dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W okolicy znajduje się wiele obiektów usługowych i wytwórczych.

Uchwalony plan stanowi fragmentaryczną modyfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego od 2016 r. w rejonie ulicy Jagiellońskiej i alei Niepodległości. Plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 r., w którym tereny objęte planem położone są w granicach obszaru zabudowy mieszanej, usługowej i produkcyjnej.

Uchwała podjęta przez częstochowskich radnych, 28 stycznia, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Page generated in 0.0137 seconds.