Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla centrum miasta

2020-10-01 12:01:42 informacje
img

Do 26 października będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic Kilińskiego i Wilsona - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Projekt wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko można zobaczyć w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57 - od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także  na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 16 października o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.  

Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni 31,3 ha, położonego w centrum Częstochowy, pomiędzy aleją Najświętszej Maryi Panny, ulicą Kilińskiego, aleją Jana Pawła II i ulicą Wilsona. Obszar ten przylega od strony wschodniej do obowiązującego już planu w rejonie al. NMP oraz ul. Wilsona i Warszawskiej. 

Celem opracowania jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego obszaru, przy jednoczesnym umożliwieniu jego przekształceń przestrzennych lub funkcjonalnych w sposób sprzyjający rozwojowi. Obok dominującej na tym terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej znajdują się tam m.in. liczne obiekty usługowe rangi ogólnomiejskiej (szkoły średnie, biblioteka miejska) a także targowisko Wały Dwernickiego i zespoły garażowe. Rodzaje zabudowy też są różnorodne – zwarta śródmiejska o charakterze pierzejowym graniczy np. z blokami. 

Obszar wymaga niewielkiego uporządkowania istniejącego układu drogowego. W rejonie opracowania nie ma obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, ale prawnie chronione są występujące tu licznie obiekty i obszary zabytkowe. 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 r. obszar ten został oznaczony symbolami: SMU (zabudowa śródmiejska mieszkaniowo-usługowa) i UMC (zabudowa usługowo-mieszkaniowa w centrum miasta).

Ustalenia planu dla poszczególnych wydzielonych terenów zostały zróżnicowane w sposób uwzględniający istniejące wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów budowlanych. Przy kształtowaniu zabudowy w pierzei alei Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z ustaleniami studium, maksymalną wysokość zabudowy w pierwszej linii zabudowy przyjęto w nawiązaniu do wysokości budynków bezpośrednio sąsiadujących. W projekcie planu wprowadzono szereg regulacji mających chronić w maksymalny sposób istniejącą zabudowę mieszkaniową przed niekorzystnym oddziaływaniem zabudowy innego rodzaju (szereg nakazów oraz zakaz lokalizacji zabudowy określonego rodzaju, ograniczenia w zakresie dopuszczonych gabarytów obiektów budowlanych oraz powierzchni zabudowy).

Na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że wprowadzone rozwiązania nie spowodują naruszenia równowagi przyrodniczej, nie stworzą też zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r. 

Uwagi należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

 

Page generated in 0.0164 seconds.