Z ostatniej chwili

Miejscowy plan na Ostatnim Groszu

2020-05-29 11:29:46 informacje
img

Częstochowscy radni zgodzili się podczas ostatniej sesji na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w rejonie ulic: Bór i Równoległej. Powodem są planowane inwestycje - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Z wnioskiem o zmianę obowiązującego planu na tym terenie wystąpiła w lutym spółka JAWO, a we wrześniu 2019 r. spółka Hegelmann Transporte, które planują w tym miejscu swoje inwestycje. 
Zmiana ma dotyczyć przyjętego w 2016 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i alei Niepodległości. 
JAWO sp. z o.o. wnioskuje o zmianę funkcji terenu w granicach działek o nr ewid.: 8/3, 8/4 i 8/5 na zabudowę produkcyjno-usługową. W tym miejscu planuje bowiem budowę zakładu produkcji spożywczej opartej na nowoczesnych i ekologicznych technologiach wykorzystania energii i wody, w którym przewiduje zatrudnienie około 200 pracowników. 
Hegelmann Transporte Sp. z o. o. zwróciła się z kolei z wnioskiem dotyczącym zmiany wysokości zabudowy w granicach działek o nr ewid.: 1/57, 1/58 i 1/59 - z 15 na 28 metrów. Na tym terenie planuje zrealizować wysokiej klasy budynek biurowy, w ramach prowadzonych przez spółkę usług logistycznych. 
Powyższe zmiany - funkcji obszaru przy ul. Bór oraz zwiększenie wysokości zabudowy przy ul. Równoległej - pozwolą obu inwestorom  efektywnie wykorzystać potencjał tych terenów oraz na większą swobodę w kształtowaniu projektowanej zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co doprowadzi w konsekwencji do powstania nowych miejsc pracy. 
Kierunkiem przeznaczenia obu terenów objętych wnioskami – zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy - są obszary zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. Jak wynika z analiz, projektowany plan jest zgodny ze Studium. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Page generated in 0.0149 seconds.