Z ostatniej chwili

Miejski Program Profilaktyki Alkoholowej na 2019 r.

2018-11-30 15:11:44 informacje
img

Miejski Program Profilaktyki Alkoholowej na 2019 r. przyjęli częstochowscy radni. Przyjęty program służy diagnozie, profilaktyce i działaniom mającym przeciwdziałać alkoholizmowi, uzależnieniom od środków psychoaktywnych, a także często związanej z tymi zjawiskami przemocy w rodzinie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej UM we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podmiotami działającymi w tym zakresie oraz po konsultacjach z sektorem obywatelskim.
Jego celem jest ograniczenie negatywnych społecznych i zdrowotnych skutków wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (zwłąszcza przez osoby niepełnoletnie), podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoatywnych (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) oraz poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie).
Priorytetem programu jest m.in. zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań korekcyjno-wychowawczych wśród osób używających środki psychoaktywne, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych oraz zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów programu. Jednym z priorytetów jest także zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.
Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”. Uwzględnia zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, realizowane w ramach integracji i współpracy przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.
W projekcie miejskiego budżetu na rok 2019 na wdrożenie programu przewidziano 5,3  mln zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, finansowaniu mają służyć środki z należnych gminie opłat za wystawienie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program będzie także finansowany ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków realizatorów programu.
Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej UM, a lista realizatorów i partnerów obejmuje m.in. kilka wydziałów Urzędu Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS, Straż Miejską i Miejską Komendę Policji oraz placówki socjoterapeutyczne, ośrodki terapeutyczne czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.031 seconds.