Z ostatniej chwili

Miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych

2020-01-07 11:18:35 informacje
img

Znane są już obszary, w jakich będą podejmowane działania ograniczające negatywne skutki zdrowotne, społeczne, a także dotyczące życia rodzinnego, które wynikają ze spożywania alkoholu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, którego celem jest także zredukowanie zjawisk picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Program na rok 2020 wyznacza obszary, w jakich będą podejmowane działania mające ograniczyć negatywne skutki zdrowotne, społeczne i zaburzenia życia rodzinnego, wynikające ze spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta, a także zredukowanie zjawisk picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Podczas tworzenia Programu wykorzystano informacje przekazane m.in. przez: Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówki leczenia uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, centra integracji społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, placówki wspierające osoby bezdomne dotknięte problemem uzależnień, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Sąd Rejonowy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wykorzystano także raporty z badań społecznych dotyczących używania alkoholu i środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną, przeprowadzonych na terenie Częstochowy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mieszkanki i mieszkańców miasta Częstochowy, a szczególnie przez osoby niepełnoletnie.

Priorytetem jest zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań korekcyjno-wychowawczych adresowanych do osób eksperymentujących, używających środków psychoaktywnych; udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą; rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży; zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współrealizatorów Programu; prowadzenie edukacji społecznej na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, a jego koordynatorem jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0147 seconds.