Z ostatniej chwili

Nabór uzupełniający na rachmistrzów

2021-06-15 14:50:47 informacje
img

W Częstochowie można jeszcze zostać rachmistrzem – ogłoszony został uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Oferty można składać od 15 do 24 czerwca. Narodowy Spis Powszechny trwa do końca września.
Powodem ogłoszenia naboru uzupełniającego jest niewystarczająca obecnie liczba czynnych rachmistrzów spisowych w Częstochowie, związana z rezygnacjami.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, jest realizowany za pomocą aplikacji e-learning.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należy przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej; ewentualne przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej.

Składając ofertę, kandydat na rachmistrza spisowego może skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.”, dostępny pod linkiem https://www.czestochowa.pl/page_id=1000298

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp@czestochowa.um.gov.pl), platformy ePUAP.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Częstochowie – nr tel. 34 3707 649; 34 3707 679; e-mail: nsp@czestochowa.um.gov.pl.

Page generated in 0.0162 seconds.