Z ostatniej chwili

Nagrody dla najzdolniejszych

2020-05-04 15:01:48 informacje
img

Od 11 do 20 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
To forma pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i średnich, z wyjątkiem szkół artystycznych. Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a zwłaszcza są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty. 
Wnioski z nazwiskami kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych; rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni oraz stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. 
Dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają skany wniosków oraz załączników w wersji elektronicznej na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl, a także składają dodatkowo w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13. W tym terminie przy wejściu głównym do budynku Urzędu - przed rozsuwanymi drzwiami będzie stała urna, do której należy wrzucić dokumenty włożone w teczkę wiązaną z naklejoną na niej informacją o nazwie szkoły oraz liczbie składanych wniosków. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej.
Rodzice lub prawni opiekunowie oraz stowarzyszenia i organizacje, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5. 
Regulamin Nagrody oraz wniosek o jej przynanie można znaleźć na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13989 

Page generated in 0.0156 seconds.