Z ostatniej chwili

Nazwy ulic - bardziej uporządkowane

2019-03-15 14:43:53 informacje
img

Częstochowscy radni podjęli szereg uchwał porządkujących nazewnictwo ulic miasta. Regulacje m.in. dostosowują pisownię do obowiązujących w polszczyźnie norm. Co ważne – w związku z tymi korektami nikt nie musi wymieniać dokumentów - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.  
Uchwały wprowadzają zmiany i korekty niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania bazy nazw ulic, nie zmieniają natomiast stanu faktycznego co do adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powodują konieczności wymiany żadnych dokumentów. Korekty są podyktowane m.in. wymogami ustaw i rozporządzeń ministerialnych - np. ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nakłada na gminy obowiązek prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji dotyczących nazewnictwa miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Baza ta ma być zintegrowana z państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju (TERYT). Z kolei ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej obliguje organy administracji publicznej do zapewnienia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizacji tych zbiorów.
Dzięki pierwszej z uchwał swoje nazwy zyskało 5 fragmentów ulic, które są przedłużeniami arterii już wcześniej nazwanych. Są to: ul. Dobrzyńska (odcinek od  Wielkoborskiej do Huculskiej), ul. Jagiellońska (odcinek od  Sabinowskiej do Kościelnej), ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa (odcinek od ul. gen. Władysława Sikorskiego do al. Jana Pawła II), ul. Śląska (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do al. Bohaterów Monte Cassino) oraz ul. Staropolska.

Uchwała nadaje też nazwę „ul. Bugajska” odcinkowi od skrzyżowania ul. Długiej z al. Wojska Polskiego do granic miasta w kierunku Olsztyna. Natomiast nowa oficjalna nazwa drogi powiatowej będącej przedłużeniem ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila od zbiegu ul. prof. Kazimierza Michałowskiego i ul. gen. Stanisława Sosabowskiego do ronda rtm. Bohdana Miklewskiego to „ul. rtm. Witolda Pileckiego”. Obecne standardy wymagają właśnie dodania stopnia wojskowego i imienia do nazwiska patrona. Uchwała likwiduje też nazwy 8 ulic nieistniejących w terenie.  
Kolejna uchwała koryguje rozbieżności między pisownią nazw niektórych ulic a zasadami polszczyzny. Chodzi łącznie o 96 ulic, z czego zmiany 27 nazw wynikają m.in. ze zmiany kolejności zapisu imienia i nazwiska. Zgodnie z zasadami pisowni imię należy umieszczać bowiem przed nazwiskiem, a w wielu uchwałach (głównie z lat 60.) widniał zapis odwrotny.
W 21 przypadkach do nazw ulic, składających się jedynie z nazwisk patronek i patronów, dodano imię (imiona) i tytuł naukowy lub wojskowy. W 8 przypadkach ujednolicono również pisownię stopni naukowych i wojskowych poprzez zastosowanie formy skróconej. Pozostałe zmiany wynikają z korekty błędów pisowni nazw ulic w dawnych uchwałach miejskich (często jeszcze Miejskiej Rady Narodowej).
W trzeciej uchwale przyjęto zwyczajowe nazwy ulic, które nie zostały potwierdzone stosowną, osobną uchwałą – 430 ulicom nie zostały bowiem wcześniej formalnie nadane nazwy w drodze uchwał rady gminy. Ich nazwy opierały się jak dotąd bądź na aktach podjętych przed transformacją ustrojową bądź takich, których obecnie nie można odnaleźć. W systemach informatycznych obsługujących zbiory danych przestrzennych należy stosować jednolity słownik nazw ulic – stąd konieczność takiej uchwały. Korekty przez nią wprowadzone – a dotyczące nazw, którymi częstochowianki i częstochowianie posługują się od lat – polegają na dodaniu imienia (bądź imion) i tytułu do nazwisk patronek i patronów.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0381 seconds.