Z ostatniej chwili

Nowe studium

2019-11-28 15:30:30 informacje
img

Jest nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Częstochowy”. Nową uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji przyjęli miejscy radni. To już trzecia edycja tego dokumentu – jego okresowa aktualizacja jest niezbędna w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i demograficznych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Studium jest kierunkowym dokumentem polityki przestrzennej gminy i dotyczy całego jej obszaru. Jest uchwalane przez radę gminy. Nie jest aktem prawa miejscowego i nie jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji inwestycji.

Ustalenia Studium koncentrują się na najważniejszych problemach gospodarki przestrzennej – układzie komunikacyjnym, rozwoju społecznym i gospodarczym poszczególnych obszarów miasta czy ochronie środowiska. Mając charakter ogólny i strategiczny, Studium nie generuje skutków finansowych i nie może być utożsamiane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia, wraz z innymi przepisami kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Dotychczasową politykę przestrzenną miasta określało Studium przyjęte w listopadzie 2005 r. Dokument modyfikowano już 9 razy – w ograniczonym zakresie przestrzennym – w latach 2010 – 2015.

Nowa edycja Studium weryfikuje dotychczasowe kierunki rozwoju miasta – zwłaszcza dotyczące układu komunikacyjnego. Chodziło także o dostosowanie dokumentu do nowych przepisów – np. obowiązku przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy, sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i bilansu terenów, uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z tzw. ustawy wiatrakowej i nowych map zagrożenia powodziowego oraz wytycznych dokumentów nadrzędnych.

Głównym celem polityki przestrzennej jest zwarte miasto. Cel ten osiągnięto poprzez koncentrację inwestycji w centrum oraz ograniczenie dalszego rozpraszania zabudowy. Zrównoważony rozwój miasta zapewnia wydzielenie stref – zamieszkania (wraz z usługami), gospodarczej oraz  przyrodniczej.

W nowym Studium zwiększono znaczenie stref gospodarczych w pobliżu węzłów autostradowych – ma to związek z budową autostrady A1. Zracjonalizowano plany rozwoju układu komunikacyjnego, ograniczając jego rozbudowę. Zachowano też ciągłość korytarzy ekologicznych, których szkielet stanowi układ rzeczny. Dokument zapewnia też ochronę innych cennych elementów układu przyrodniczego.

Opracowaniem projektu Studium zajęło się katowickie Biuro Rozwoju Regionu – zewnętrzna jednostka projektowa.

Ze Studium uchwalonym przez Radę Miasta można się  zapoznać pod linkami:

http://www.czestochowa.pl/page/7126,obowiazujace-studium-uchwalone-21-listopada-2019-r.html

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1163163/uchwala-nr-263-xx-2019

Page generated in 0.0137 seconds.