Z ostatniej chwili

Nowy miejscowy plan

2022-11-14 14:13:51 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty dolin rzek Warty i Stradomki na odcinku pomiędzy aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Plan dotyczy obszaru o powierzchni ok. 65 ha, położonego w dzielnicach Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin rzeki Stradomki na długości około 1,3 km, powyżej ul. Rzeźnickiej aż do ujścia do rzeki Warty na wysokości al. Wojska Polskiego) oraz rzeki Warty (na długości około 2,3 km, powyżej mostu przy al. Pokoju) wraz z sąsiadującymi terenami zielonym.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru ma związek z postulatami wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w ramach wniosków do formułowania Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych (na lata 2015-2018 i 2019-2023).

Celem sporządzonego planu jest ochrona terenów zielonych (stanowiących korytarz ekologiczny) przed zabudową obiektami kubaturowymi oraz dokonywaniem zmian w sposobie ukształtowania terenu np. poprzez wykonywanie prac ziemnych.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie przewiduje nowej zabudowy mieszkaniowej. W ramach ustaleń dopuszczono nadbudowę istniejących obiektów. 

Warto wspomnieć, że na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że przyjęte rozwiązania nie  spowodują naruszenia równowagi przyrodniczej oraz korzystnie wpłyną na ochronę przed zabudową terenów zielonych stanowiących korytarz ekologiczny ciągu dolin rzecznych Warty i Stradomki.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0193 seconds.