Z ostatniej chwili

Opłata śmieciowa - będzie nowy wzór deklaracji

2020-06-10 12:08:30 informacje
img

Rada Miasta na sesji 8 czerwca uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana wynika ze znowelizowanych jesienią zeszłego roku przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Nowe wzory dotyczą deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości w Częstochowie. Chodzi zarówno o nieruchomości zamieszkane, niezamieszkane (a generujące odpady komunalne), a także o te, które w części należą do obu kategorii.
We wrześniu zeszłego roku weszły w życie zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz obligatoryjne zwolnienie w części z opłaty, w przypadku posiadania przydomowego kompostownika na bioodpady. Na podstawie tej nowelizacji Rada Miasta dokonała później zmian w prawie miejscowym.
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty jest wynikiem dostosowania go do zmienionych przepisów ustawy. A zmiany te to m.in. brak możliwości wyboru sposobu metody gromadzenia odpadów tj. wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni od dnia zaistnienia zmiany – teraz jest do 10 dnia następnego miesiąca).  Wzór deklaracji zawiera teraz także klauzulę RODO. We wzorach wprowadzono również pola umożliwiające uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. Deklarację sporządzoną zgodnie z ustalonym wzorem właściciele nieruchomości składają w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 lub al. Wolności 30.
Deklarację składa się w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości.
Jednocześnie straci moc uchwała Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji z marca 2015 r. (z wszystkimi późniejszymi zmianami). Uchwała podjęta 8 czerwca przez radnych będzie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie 1 lipca tego roku.
Przypomnijmy, że również od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W niektórych przypadkach właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – np. jeśli wcześniej złożyli deklarację w zakresie nieselektywnego zbierania odpadów lub chcą skorzystać ze zwolnienia związanego z kompostowaniem bioodpadów (dotyczy to właścicieli nieruchomości jednorodzinnych). Gdy właściciele nieruchomości deklarują już selektywną zbiórkę odpadów, nie ma potrzeby składania nowej deklaracji – właściciele  otrzymają wówczas jedynie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0152 seconds.