Z ostatniej chwili

Opłaty przekształceniowe

2020-02-12 11:32:21 informacje
img

Komunikat Urzędu Miasta, dotyczący opłat rocznych przekształceniowych oraz możliwości udzielenia bonifikat.

Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że do 29 lutego trzeba wnieść opłatę roczną przekształceniową za 2019 r. Jeśli ktoś już wpłacił kwotę odpowiadającą dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, podając jako tytuł wpłaty użytkowanie wieczyste, to wpłata ta zostanie przeksięgowana na poczet opłaty przekształceniowej.

Za 2020 r. opłaty należy dokonać do 31 marca 2020 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo zaświadczenia potwierdzającego, że nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym zabudowana na cele mieszkaniowe uległa przekształceniu w prawo własności, prosimy o dokonywanie wpłat w dotychczasowej wysokości na rachunek nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003 Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) – dotyczy nieruchomości, które wcześniej stanowiły własność Gminy Miasto Częstochowa.

Informujemy, że dla gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, na których użytkowanie wieczyste było ustanowione na własności Skarbu Państwa, urząd wydał zaświadczenia potwierdzające przekształcenie. W tym przypadku należy dokonywać wpłat zgodnie z informacjami podanymi w zaświadczeniu. Jeżeli nie otrzymali Państwo zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, to należy dokonywać wpłat za użytkowanie wieczyste w wysokości i terminach dotychczasowych, tj. do 31 marca każdego roku na ten sam rachunek co w latach wcześniejszych lub na rachunek 29 1030 1104 0000 0000 9325 1004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy).

Jeśli dochód w Państwa gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 2 459,09 zł brutto, to można się ubiegać o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej w wysokości 60%, jeśli grunt przed przekształceniem stanowił własność Gminy Miasto Częstochowa. Wnioski o udzielenie tej bonifikaty można składać tylko do 1 marca każdego roku. W przypadku, gdy grunt nie uległ przekształceniu w prawo własności, na podstawie ww. kryterium dochodowego można ubiegać się o 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów koniecznych do złożenia z wnioskiem są wymienione we wzorach wniosków, które są dostępne w Urzędzie Miasta ul. Waszyngtona 5, II piętro pok. 212 oraz w Poradniku Interesanta na stronie:

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=MN015

oraz

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/druki/F-MN0183.pdf

Page generated in 0.0178 seconds.