Z ostatniej chwili

Plan i stanowisko

2020-03-02 14:43:08 informacje
img

Częstochowscy radni jednomyślnie uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Błeszno i Stradom, w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej. Przyjęli też stanowisko zalecające wszystkim organom administracji publicznej szczególną uwagę przy rozpatrywaniu wszelkich wniosków dotyczących planów lokalizacji w Częstochowie instalacji związanych z przetwarzaniem odpadów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
To pokłosie wstępnych planów firmy Fortum uruchomienia przy ul. Dojazdowej instalacji produkcji paliw alternatywnych (RDF). Sprawa jest na etapie starań potencjalnego inwestora o decyzję środowiskową. Nie ma on tytułu prawnego do nieruchomości, nie posiada warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę. Przygotowany na wniosek miasta raport o oddziaływaniu na środowisko będzie opiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Sanepid oraz Marszałka Województwa. Jak twierdzą przedstawiciele Fortum, firma nie podjęła też jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji.
Jak napisali radni w uzasadnieniu do uchwały dotyczącej miejscowego planu: powstanie planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwi powstanie na tym terenie zakładów przerabiających odpady komunalne i przemysłowe.
Radni przypominają, że miejscowy plan dotyczący tego terenu utracił moc z końcem 2003 r. i obecnie nie są prowadzone prace w celu sporządzenia nowego planu. Jak podnoszą, do dnia uchwalenia miejscowego planu dla tego terenu zawieszone zostaną możliwości wydania decyzji o sposobie zagospodarowania terenu.
Zgodnie z prawem przystąpienie do prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego blokuje czasowo prowadzenie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla terenu objętego opracowaniem. Na razie takie postępowanie nie jest prowadzone. Z kolei zapisy przygotowanego i uchwalonego już planu mogą uniemożliwić lokalizację na danym terenie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przetwarzaniem odpadów i produkcją paliw alternatywnych.
W przyjętym stanowisku Rada Miasta Częstochowy postuluje rozwagę, która powinna towarzyszyć każdemu postępowaniu związanemu z planami lokalizacji na terenie Częstochowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Zwraca się także do odpowiednich organów administracyjnych z prośbą o monitorowanie tego rodzaju inwestycji i informowanie Rady Miasta o każdym wniosku dotyczącym przetwarzania odpadów na terenie miasta Częstochowy.

Page generated in 0.0153 seconds.