Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia drugiego szczytu pielgrzymkowego

2020-08-25 12:12:53 informacje
img

Ostatnia dekada sierpnia to wejście do Częstochowy blisko 60 pieszych grup pielgrzymkowych, liczących łącznie ok. 10,5 tys. osób. Święto 26 sierpnia gromadzi na Jasnej Górze zwyczajowo także pielgrzymów przyjeżdżających do miasta różnymi środkami komunikacji, a także mieszkanki i mieszkańców Częstochowy i okolic. Oto plan zabezpieczenia pielgrzymki.

 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

1. Pacjent  (pielgrzym) z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

 

2. Pacjent  (pielgrzym)  bez  podejrzenia  koronawirusa  trafia  do Miejskiego  Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3.

 

3. W  Miejskim  Szpitalu  Zespolonym  przy  ul.  Mirowskiej  15  oraz  ul.  Królowej Bony 1/3 jest uruchomiona Izba Przyjęć:

- telefon  do  izby  przyjęć  Miejskiego Szpitala Zespolonego  ul.  Mirowska 15: (34) 370 21 70,(34) 370 22 70

- telefon  do  izby  przyjęć  Miejskiego Szpitala Zespolonego  ul.  Królowej  Bony  1/3:  (34)  370 26 40, (34) 370 26 41.

 

4. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej, z zastrzeżeniem pkt. 1

 

5. Oddziały  lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym.  Odpowiedzialni za zabezpieczenie  medyczne  są  lekarze  dyżurujący  w danym  dniu  w  izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

 

6. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewnia:

- 25.08  karetkę  S/P  stacjonującą  w  Zespole  Ratownictwa Medycznego  przy  ul. Kilińskiego 10  oraz  pomoc  medyczną  podczas  przejścia Procesji  Maryjnej  z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę od godz. 17:45 do zakończenia uroczystości;

- 26.08 - od godz. 10:00 do zakończenia uroczystości: dwie karetki S/P zlokalizowane w pasażu Biskupa Bareły.

 

7. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie  koronawirusem  należy niezwłocznie odizolować go  od pozostałych członków  grupy  i  przewieźć  transportem medycznym  do oddziału  zakaźnego najbliższego  szpitala.  Osoba  powinna  mieć  osłonięte  usta  i  nos. Należy powiadomić  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  w  Częstochowie i stosować  się  ściśle  do  wydawanych  instrukcji  i  poleceń. Osoba  podejrzana o zakażenie  powinna  oczekiwać  na  transport  medyczny w  wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych osób.

Na miejsce izolacji są wyznaczone: Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62 oraz pomieszczenia na Jasnej Górze (uruchomienie przez kontakt z koordynatorem zespołu ds. zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego).

 

8. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia  Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Częstochowie  pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810

 

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - PASAŻ BISKUPA BAREŁY

 

MIEJSCA PARKINGOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu przygotował parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

 

Za funkcjonowanie parkingów będących w zarządzie MOSiR odpowiedzialny jest:-p. Andrzej Mrożek (parkingi przy ul. Oleńki i przy Rynku Wieluńskim).

 

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

ul. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz ul. Kubiny.

 

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

 

Od 23 sierpnia ustawione są z racji szczytu pielgrzymkowego 23 przenośne kabiny WC z umywalkami:

- na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) –2 kabiny,

- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) - 2 kabiny,

- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego - 2 kabiny,

- na parkingu przy ul. Sikorskiego -3 kabiny,

- od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) -8 kabin,

- na pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin.

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” w celu ograniczania rozpowszechniania się wirusa i zapewnienia higienicznych warunków realizacji pielgrzymki  prowadzi dezynfekcję  przenośnych kabin WC w zakresie czyszczenia powierzchni,  z którymi stykają się pielgrzymi (m.in. klamek, kranów z wodą, dozowników). Dezynfekcja prowadzona jest:

- w dniach 23-25 sierpnia - wszystkie kabiny z częstotliwością 2 razy na dobę,

- 26 sierpnia tylko kabiny WC ustawione od strony ul. 3 Maja i na pasażu Bareły w godzinach 9.00 –21.00 z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na godzinę.

 

Ponadto w dniach 23-26 sierpnia zapewnia dezynfekcję koszy i miejsc odpoczynku dla pątników i mieszkańców (ławeczki) w ciągu alei NMP oraz alei Sienkiewicza. Miejski Zarząd Dróg i Transportu zapewnia w dniach 23-26 sierpnia zamiatanie oraz polewanie wodą ciągu alei NMP wraz z aleją Sienkiewicza.

 

ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

 

Straż Miejska w dniach 23-26 sierpnia zapewnia drożność pasażu Bareły jako drogi  ewakuacyjnej. Lokalizacja patroli Straży Miejskiej została uzgodniona z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewniają bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie  pielgrzymkowym  2020 r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zapewnia dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie czystości, odwodnienia, oznakowania drogowego  poziomego,  pionowego  i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Komenda  Miejska  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Częstochowie jest w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

 

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie: telefony: 997, (34) 369 12 55, (34) 36912 66, (34) 369 19 97.

 

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie - dyżurny MPCZK - telefony: (34) 378 51 01 (102).

 

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego – kierownik Referatu Planowania  Cywilnego  Wydziału  Zarządzania Kryzysowego,  Ochrony  Ludności  i Spraw  Obronnych  Urzędu  Miasta Częstochowy: p. Michał Dróżdż, tel. 503 115 251.

Page generated in 0.015 seconds.