Z ostatniej chwili

Pomoc dla uczennic i uczniów

2021-09-01 10:28:56 informacje
img

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że większość wniosków o stypendia szkolne można składać tylko od 1 do 15 września.
Uczennice i uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji mogą w nowym roku szkolnym skorzystać ponownie ze wsparcia finansowego. By ubiegać się o stypendium, w większości przypadków, należy złożyć wniosek w nieprzekraczalnym ustawowym terminie  od 1 do 15 września.
CZYM SĄ STYPENDIA SZKOLNE?
To pomoc finansowa udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także by wspierać edukację uczniów zdolnych.
By móc otrzymać stypendium, w rodzinie powinna być zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, zdarzenie losowe).
KRYTERIUM DOCHODOWE
Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.
Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?
Należy złożyć wniosek (można go pobrać ze strony internetowej www.mops.czestochowa.pl).
Wydawaniem decyzji i wypłatą środków w Częstochowie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkole, do której uczęszcza uczennica lub uczeń ubiegający się o stypendium.
MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.
Rozpatrywane są tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia wsparcia w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.
TERMINY
Uwaga, ważne! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy ustawowe i nieprzekraczalne.
Jedynie słuchacze kolegiów mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.
ROZLICZANIE, WYDATKOWANIE
Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego).
Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow/
Może być to m.in. całkowite lub częściowego pokrycie zakupu przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur – należy więc zachowywać dowody zakupów.
KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
• którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę.
• który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);
• uczniom klas zerowych.
MOPS przypomina także o innych formach pomocy dla uczennic i uczniów:
ZASIŁKI SZKOLNE
W ciągu całego okresu trwania nauki uczennice i uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. Ta jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona jest dla tych, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.
Zdarzeniem losowym mogą być  szczególnie: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba uczennicy, ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
Ważne terminy! Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
DOŻYWIANIE
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Taki wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.
Kto może skorzystać z dożywiania?
Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie to 792 zł na osobę w rodzinie.
Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają, i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.
KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Sekcja Usług Środowiskowych
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
* stypendia i zasiłki szkolne – tel. 34 372 42 20;
* dożywianie w szkole – tel. 34 372 42 22.

Page generated in 0.0167 seconds.