Z ostatniej chwili

Posiłek w szkole i w domu

2019-01-08 14:09:51 informacje
img

1 stycznia wszedł w życie rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Jest kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. By wprowadzić nowe regulacje także na poziomie gminnym, Rada Miasta podjęła stosowne uchwały. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Program składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:
1. Moduł - dla dzieci i młodzieży;
2. Moduł - dla dorosłych;
3. Moduł - organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Działania zapisane w module 1. i 2. nowego programu były realizowane przez samorządy w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”. Ich celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych – zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nowy program różni się od poprzedniego wprowadzeniem działań dotyczących modułu 3., za który odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowana. Moduł ma tworzyć warunki umożliwiające spożywanie przez uczennice i uczniów posiłku w szkole. Efektem ma być powstawanie stołówek w szkołach, które ich nie posiadają, uruchamianie stołówek niefunkcjonujących lub poprawa standardu istniejących – tak, aby miały własną kuchnię i jadalnię. W ramach modułu możliwe jest więc także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni.
Częstochowski samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym do wejścia w życie uchwały Rady Ministrów wprowadzającej program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
W ramach uchwał podjętych 20 grudnia 2018 r. przez Radę Miasta wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ma wynosić 150 % kryterium wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej – tak samo, jak miało to miejsce podczas realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Podniesienie kryterium dochodowego do 150% jest warunkiem otrzymania przez gminę dotacji w wysokości 60% kosztów realizacji zadania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.   
Uchwała przyjęta przez częstochowskich radnych przyczyni się do ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również osób dorosłych – zwłąszcza samotnych w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Wpłynie również na poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
Rada Miasta Częstochowy przyjęła także program osłonowy, dzięki któremu, w myśl ustawy, będzie możliwie skorzystanie przez dziecko z posiłku w szkole także doraźnie, bez wcześniejszego wydania decyzji i wywiadu środowiskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieje taka potrzeba i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, wystarczające będzie powiadomienie MOPS przez dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie. Warunkiem jest, by z tego rodzaju wsparcia korzystało w danym miesiącu nie więcej niż 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Program osłonowy przyjęty przez Radę Miasta na ostatniej sesji jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Jego realizatorem i koordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkołami, przedszkolami) oraz niepublicznymi placówkami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z Częstochowy oraz organizacjami pozarządowymi. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W projekcie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok wkład własny do programu został zabezpieczony w wysokości 1 mln 107 tys. zł. Po uzyskaniu dotacji od wojewody, środki te zostaną wprowadzone do budżetu.  
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.031 seconds.