Z ostatniej chwili

Powstanie Centrum Usług Komunalnych

2019-12-10 11:26:01 informacje
img

Centrum Usług Komunalnych zacznie działać 1 kwietnia przyszłego roku. Zastąpi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w zakresie utrzymania czystości oraz  pielęgnacji miejskiej zieleni - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Utworzenie Centrum Usług Komunalnych (CUK) jest konsekwencją zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które spowodowały, że Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie może udzielać zamówień na realizację tego zadania z wolnej ręki własnej spółce komunalnej.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nadal będzie się zajmować przyjmowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie.   

W obliczu nowej sytuacji prawnej miasto przeanalizowało wszelkie rozwiązania, które – z jednej strony – pozwoliłyby mu zachować kontrolę nad kompleksową realizacją dotychczasowego zadania CzPK przez jednego wykonawcę, a z drugiej - pozostać w zgodzie z nowymi przepisami. Po analizach zarekomendowano powołanie jednostki budżetowej do realizacji tego zadania w całości. Stworzenie takiej jednostki ma ważną zaletę – zmniejszy koszty dla miasta. Do usług wykonywanych przez Centrum Usług Komunalnych – zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, pojemnikami oraz zielenią – nie będzie bowiem doliczany podatek VAT.

Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła dwie uchwały w tej sprawie – pierwsza dotyczy utworzenia nowej jednostki; druga nadaje jej statut.

Centrum Usług Komunalnych (CUK) będzie budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy, nieposiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad nią będzie sprawował prezydent miasta. CUK będzie funkcjonować na bazie ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, ustawy o finansach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie przyrody oraz odrębnych przepisów i swojego statutu. Zajmie się m.in. przeprowadzaniem zamówień publicznych oraz nadzorowaniem zadań realizowanych przez podmioty świadczące usługi komunalne. Zadaniem jednostki będzie też tworzenie i nadzorowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (oprócz stacjonarnych) czy wyposażanie nieruchomości wchodzących w zakres gminnego systemu gospodarowania odpadami w worki i pojemniki do ich zbierania. W kompetencji Centrum znajdzie się również usuwanie odpadów z „dzikich wysypisk”. CUK będzie prowadzić Biuro Obsługi Klienta oraz zajmie się działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi na temat gospodarowania odpadami.   

W obszarze zieleni miejskiej nowa jednostka będzie czuwać nad pielęgnacją i utrzymywaniem porządku na terenach zielonych. Ponadto przypadnie jej też usuwanie skutków ewentualnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Gospodarkę finansową Centrum będzie prowadzić na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych, a dochody odprowadzać na rachunek dochodów budżetu miasta.  

Page generated in 0.0161 seconds.