Z ostatniej chwili

Projekt miejscowego planu do wglądu

2021-11-24 11:39:01 informacje
img

Od 24 listopada do 16 grudnia będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w częstochowskiej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic Batalionów Chłopskich i profesora Stanisława Kontkiewicza, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem opracowania planu jest wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, dostosowanych do ustaleń przyjętego w 2019 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy. 

Projekt planu dotyczy obszaru w większości niezabudowanego o powierzchni ok. 3 ha, zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a także w sąsiedztwie planowanej w rejonie ul. Kontkiewicza zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Na działce stanowiącej własność gminy (w miejscu wyznaczonej pierwotnie drogi głównej) wyznaczono drogę publiczną klasy lokalnej z wykorzystaniem istniejącego wlotu w rondo Bolesława Wojciecha Omyły ps. „Wojtek” w ul. Rędzińskiej. 

Obszar wzdłuż projektowanej drogi lokalnej przeznaczono głównie pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast obszar w pobliżu ronda – pod realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie w formie wideokonferencji przeprowadzona 7 grudnia roku o godz. 14.00. 

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji są proszeni o przesłanie najpóźniej do 6 grudnia do godz. 12.00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl, podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym zostanie przesłany link z zaproszeniem do udziału w wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa.

Do 10 stycznia 2022 r. możliwe będzie składanie uwag odnoszących się do ustaleń planu.

Page generated in 0.021 seconds.