Z ostatniej chwili

Radni sprzeciwiają się projektowanym rozwiązaniom w prawie oświatowym

2021-08-30 10:54:47 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy wyraziła  stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministra Edukacji i Nauki rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Takie stanowisko przyjęli podczas ostatniej sesji. 
Piszą w nim:    
Proponowane zmiany znacznie ograniczą uprawnienia i autonomię organów prowadzących, przy jednoczesnym zachowaniu ich odpowiedzialności finansowej za prowadzenie szkół i placówek. Naszym zdaniem proponowane przepisy mają doprowadzić także do całkowitego podporządkowania dyrektorów kuratorom oświaty. Negatywnie oceniamy warstwę merytoryczną proponowanych zmian, które służą wyłącznie zapewnieniu dominującej roli organowi nadzoru pedagogicznego, podległemu Ministerstwu Edukacji i Nauki.
Ministerstwo planuje przyznanie kuratorom oświaty kompetencji do zawieszania lub odwołania dyrektorów. W myśl proponowanych przepisów, kuratorzy będą mogli doprowadzić do odwołania dyrektorów, zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, którzy nie realizują ich zaleceń. Ocena, czy zalecenia zostały zrealizowane, będzie należała do samego kuratora. Jego decyzja wystarczy również do wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Ponadto według projektu ustawy przedstawiciele kuratoriów oświaty będą mieli większość głosów w komisjach konkursowych, których celem jest wskazanie kandydata na dyrektora szkoły lub placówki. Narusza to dotychczasową równowagę, gwarantującą równy wpływ organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego na wybór dyrektora szkoły.
W projekcie ustawy wprowadza się również zasadę, iż powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat lub odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia będzie możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora - czyli de facto jego akceptacji.
Negatywnie oceniamy także proponowane rozwiązania wprowadzające nadzór kuratorów oświaty nad zajęciami dodatkowymi prowadzonymi przez stowarzyszenia i inne organizacje. Stowarzyszenie nie będzie mogło prowadzić zajęć w szkole, jeśli nie uzyska pozytywnej opinii rady szkoły, rady rodziców i samego kuratora, który musi otrzymać program zajęć i materiały wykorzystywane do jego realizacji. Jednocześnie z powyższych wymogów zwolnione będą organizacje realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Spowoduje to ograniczenie działalności stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w szkołach i wpłynie niekorzystnie na ich innowacyjność.

Page generated in 0.0201 seconds.