Z ostatniej chwili

Sięgamy po środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

2021-02-19 15:02:28 informacje
img

Częstochowa zamierza skorzystać z nowej linii kredytowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To niskooprocentowane środki, umożliwią realizację inwestycji miejskich, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Będzie to czas realizacji dużych inwestycji miejskich, w tym z udziałem funduszy europejskich. Ze względu na preferencyjne warunki, jakie oferuje Europejski Bank Inwestycyjny, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest otwarcie nowej linii kredytowej właśnie w EBI, z którego środków – jako źródła finansowania inwestycji miejskich – Częstochowa korzysta już od 15 lat.

Środki z EBI są też niezbędne w sytuacji, w której samorządy są obciążane dodatkowymi wydatkami przy jednoczesnym spadku ich dochodów. 

Jeszcze kilka lat temu dzięki racjonalnej polityce finansowej środki własne oraz pozyskane przez miasto środki bezzwrotne (głównie unijne) stanowiły ok. 70% wkładu finansowego w realizację jego inwestycji. Obecnie – w efekcie pogorszenia się sytuacji finansowej wszystkich samorządów na skutek polityki centralnej – środki własne i bezzwrotne stanowią tylko ok. 57% kosztów realizacji inwestycji, reszta musi być pozyskiwana z instrumentów zwrotnych, w tym przede wszystkim z kredytu EBI (poprzednia linia kredytowa EBI była otwarta w 2017 r.)    

Częstochowa należy do miast, które ciągle umiarkowanie korzystają ze środków kredytowych. Poziom jej zadłużenia monitoruje i poddaje cyklicznej ocenie niezależna agencja ratingowej Fitch, która weryfikuje każdorazowo m.in. jej zdolność kredytową. Otwarcie nowej linii kredytowej nie zagraża więc płynności finansowej miasta, a zależnie od rozstrzygnięć przetargowych oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych, transze kredytu będą dostosowywane do rzeczywistych potrzeb Częstochowy na dany rok budżetowy (ogółem linia kredytowa na lata 2021-2024 to maksymalnie 250 mln zł). Zgodnie z budżetem miasta, w 2021 r. miasto ma korzystać jeszcze z ostatniej transzy poprzedniego kredytu z EBI w ramach podjętego już zobowiązania (w wysokości 38,7 mln zł), a w ramach nowej linii kredytowej ma pozyskać blisko 28,6 mln zł.    

Na koniec 2020 r. dług Miasta Częstochowy był – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – blisko 10-krotnie niższy niż obciążenie statystycznego mieszkańca kraju, w tym także Częstochowy, publicznym długiem Skarbu Państwa. Zadłużenie miasta to 2938 zł na mieszkańca, a Skarbu Państwa – 28.680 zł (poziom zobowiązań Skarbu Państwa według danych z portalu rządowego na koniec III kwartału 2020 r.).        

W raporcie pokontrolnym „Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych” Najwyższej Izby Kontroli z września 2020 r. po kontroli, która objęła m.in. Częstochowę, stwierdzono, że: „Miasto Częstochowa skutecznie realizowało cele zarządzania długiem (…) W Urzędzie rzetelnie zdefiniowano cele zarządzania długiem oraz monitorowano stopień ich realizacji poprzez przyjęte mierniki. Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zaciąganiem zobowiązań. Podejmując decyzje o zaciągnięciu kredytów, dokonywano analiz pod kątem minimalizacji kosztów obsługi długu. Zapewniono efektywne zarządzanie płynnością budżetu Miasta. Nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na ocenę”.

 

Page generated in 0.0134 seconds.