Z ostatniej chwili

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

2018-10-31 12:56:04 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy przyjęła stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Jeżeli chodzi o opłaty targowe i podatek od środków transportowych – kwoty pozostają bez zmian wobec stawek tegorocznych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości została zwaloryzowana o 3% wobec wielkości z 2018 r. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta
W przypadku stawek opłat targowych i podatków transportowych Rada Miasta przyjęła propozycje prezydenta miasta, w przypadku podatków od nieruchomości urealniła wysokość ich waloryzacji – z proponowanych w projekcie uchwały 1,6% - do wspomnianych 3%.
Po przyjęciu takiej wysokości stawek przewidywane dochody z podatku od nieruchomości w 2019 r. do budżetu Miasta Częstochowy wynoszą 146,6 mln zł, z podatku od środków transportowych – 4,4 mln zł, a z opłaty targowej – 550 tys. zł
Roczne stawki podatku od nieruchomości, uchwalone przez Radę Miasta, które mają obowiązywać w Częstochowie w 2019 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1m kw. powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,68 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,07 zł od 1 m kw. powierzchni,
e) pod hałdami powstałymi wskutek wysypywania urobisk kopalnianych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Tr" lub "Ba", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,11 zł od 1 m kw. powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,35 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,91 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,75 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,85 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
f) przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych - 0,74 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Przyjęte projekty uchwał w sprawie stawek opłaty targowej oraz podatku od środków transportowych (stawki takie same jak w 2018 r.):
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1159363/projekt-uchwaly-na-druku-br-1-lxi-18-w-sprawie-oplaty-targowej-w-2019-roku
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1159364/projekt-uchwaly-na-druku-br-2-lxi-18-w-sprawie-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych-w-2019-roku.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.2931 seconds.