Z ostatniej chwili

Strefa empatii - pandemiczna internetowa pomoc dla dzieci i młodzieży w razie kryzysu, przemocy, dyskryminacji

2020-10-05 13:14:24 informacje
img

Wysłanie mejla na specjalny adres jest od piątku w Częstochowie pierwszym krokiem, jaki młody człowiek może wykonać, aby liczyć na fachowe wsparcie w razie kryzysu, doświadczenia przemocy czy dyskryminacji. Ale takie czekające w sieci „koło ratunkowe” to niejedyny element kolejnej edycji miejskiego projektu zapobiegającego przemocy rówieśniczej. „Strefa Empatii” będzie trwać przez cały rok szkolny - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Zjawisko przemocy – także w środowisku szkolnym – z roku na rok przybiera na sile. Według badań z 2018 r., opublikowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w dokumencie „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”, 41% dzieci i młodzieży doświadczyło przemocy ze strony rodziny lub znajomych, a aż 57% ze strony rówieśnika. Najczęściej była to przemoc fizyczna (42%), w dalszej kolejności psychiczna (29%), napaść zbiorowa ze strony rówieśników (18%) i znęcanie się (14%).

– Nie ustajemy w naszych staraniach, aby wśród tych bardzo młodych ludzi – jeszcze kształtujących swoje wartości i postawy – w cenie było poszanowanie odmienności, cywilizowany spór i dialog bez odwoływania się do siły – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Razem ze szkołami i fachowcami, którzy wiedzą, jak pomagać, będziemy stawiać szlaban nietolerancji, pogardzie, nienawistnemu językowi i agresji. Taka inwestycja w przyszłość Częstochowy jest równie ważna, a nawet ważniejsza niż to, co robimy, aby miasto rozwijało się materialnie.

W ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej w 2017 r. ruszył w Częstochowie projekt „Strefa Empatii”. Dotychczas wzięło w nim udział już kilkaset osób. Uczennice i uczniowie przeszli szkolenie z mediacji rówieśniczej –  czyli dobrowolnego, poufnego poszukiwania rozwiązań konfliktów, jakie pojawiają się w relacjach między młodymi ludźmi. Dzisiaj te mediatorki i mediatorzy promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, zdolności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi.

Do młodzieży były także kierowane warsztaty antydyskryminacyjne, a do kadry nauczycielskiej – warsztaty z języka porozumienia. W Urzędzie Miasta powstała gra edukacyjna „Na tropie uprzedzeń”, niezwykle przydatna podczas takich szkoleń. Jej celem jest namysł nad krzywdzącymi stereotypami, a także własnymi poglądami i postawami wobec innych ludzi.

 

Pandemia wpływa na wszystko – zatem także i forma tej edycji „Strefy Empatii” musiała zostać dostosowana do nowych okoliczności. Jako pierwsza ruszy więc Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony, a młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły przecież nowe potencjalne źródła stresu – czy to w związku ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą się sytuacją życiową rodziców i napięciami, które może to powodować. Dlatego w październiku pojawią się w szkołach plakaty informujące, jak w Częstochowie można w razie kryzysu uzyskać wsparcie przez internet – w sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany, profesjonalny. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności będą mogli liczyć na pomoc psychologów i interwentów kryzysowych, wysyłając mejla na adres pomoc@cztps.eu

Natomiast pod wspólnym hasłem „Częstochowa wolna od przemocy” elementami tej edycji „Strefy Empatii” będą spotkania informacyjne, szkolenia warsztatowe dla pedagogów, spotkania z rodzicami (z udziałem pedagogów szkolnych, wychowawców klas we współpracy z Policją i poradnią psychologiczno-pedagogiczną) czy warsztaty dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych. Dla pedagogów szkolnych i wychowawców specjaliści poprowadzą spotkania superwizyjne, służące analizie i doskonaleniu pracy z młodzieżą. Będą też m.in. punkty konsultacyjne dla rodziców i uczniów wymagających indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W działania „Strefy Empatii” włączą się też samorządy uczniowskie.

Projekt potrwa od października 2020 r. do czerwca przyszłego roku. Jego organizatorami są Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Młodzieżowa Rada Miasta, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Page generated in 0.014 seconds.