Z ostatniej chwili

Stypendium artystyczne

2019-04-13 19:30:13 informacje
img

Do 15 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
O stypendia mogą ubiegać się osoby do 30. roku życia, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do tutejszych szkół wszystkich szczebli).
Stypendia mają charakter indywidualny, a ich celem jest stworzenie warunków do nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.
Przyznawane są w obszarze: literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury oraz opieki nad zabytkami.
Wnioski o stypendia mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycznie uzdolniona młodzież, a także działacze i animatorzy kultury.
Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
• w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
• opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
• dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.
O przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, a przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.
Więcej informacji można uzyskać w referacie kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370-74-60).
Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, p. 3) do 15 kwietnia tego roku. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wniosek znajduje się  na stronie internetowej:
http://www.czestochowa.pl/page/1605,informacja-dot-stypendiow-tworczych-i-artystycznych-prezydenta-miasta-czestochowy-.html

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0315 seconds.