Z ostatniej chwili

Szkolna opieka lekarska

2019-09-24 00:40:07 informacje
img

Ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszła w życie we wrześniu, nakłada na samorządy obowiązek zawierania porozumień z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną uczniów. W Częstochowie współpracę zadeklarowało 8 z 40 podmiotów mających z NFZ kontrakt na usługi stomatologiczne - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem ustawy ma być zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Ideą nowych uregulowań jest też zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.  
Opieka medyczna w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku braku gabinetu stomatologicznego w danej szkole organ prowadzący (głównie samorząd lokalny) ma obowiązek zawarcia porozumień z podmiotami udzielającymi świadczeń z zakresu stomatologii na podstawie umowy z NFZ.
Jak pokazują doświadczenia różnych miast, znalezienie uprawnionych placówek medycznych, które podjęłyby się opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, nie jest wcale łatwe. Problemem jest z jednej strony brak kadry medycznej (w tym stomatologów specjalizujących się w leczeniu dzieci), z drugiej – brak wolnych terminów i niepewność co do zakresu obciążeń związanych ze świadczeniami na rzecz uczniów. Nie ma zresztą ustawowych wytycznych co do organizacji pracy lekarzy stomatologów z uczniami. Dlatego niektóre samorządy mają bardzo poważny problem ze znalezieniem jakichkolwiek podmiotów, które wzięłyby na siebie to zadanie.
W Częstochowie opieką stomatologiczną powinno być objętych ponad 26 tys. uczniów w 72 szkołach. Na terenie miasta funkcjonuje 40 podmiotów leczniczych mających kontrakt z NFZ na świadczenia ogólnostomatologiczne (poza protetyką i ortodoncją). Współpracę zadeklarowało tylko 8 z nich. Te podmioty mają obsłużyć wszystkie szkoły, co sprawi, że droga uczniów do przychodni stomatologicznej obsługującej daną szkołę będzie niestety – w przypadku niektórych placówek – dosyć długa.
Zgodnie z ustawą opieka stomatologiczna nad uczniami ma być finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0282 seconds.