Z ostatniej chwili

Transakcja ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JURA” - rozwiązanie problemu mieszkańców osiedla „Palmowa”

2018-12-28 18:41:14 informacje
img

Zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” dokonał 28 grudnia transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności gruntów i budynków zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ul. Palmowej, stanowiących tzw. Osiedle Mieszkaniowe „Palmowa”.
Rozwiązało to trwający od około 25 lat problem stanu prawnego gruntów, na których znajduje się osiedle, w wyniku którego mieszkańcy osiedla nie mogli, jak dotąd, dokonywać obrotu lokalami oraz wyodrębniać ich na własność. 
Tym samym obecny Zarząd RFG S.A. rozwiązał bardzo poważny problem społeczny dotyczący około 250 rodzin mieszkających na osiedlu „Palmowa”, dokonując tego, co nie udało się  przez ostatnie kilkanaście lat poprzednim władzom Spółki.
Dzięki staraniom obecnego Zarządu RFG S.A. we współpracy z Zarządem SM „Jura” udało się w latach 2016–2018 rozwiązać problem rozliczenia nakładów poniesionych na budowę osiedla, realizowaną na początku lat 90. ubiegłego wieku na zlecenie ówczesnej Huty „Częstochowa” S.A. W 2016 r. strony zawarły ugodę dotyczącą spłat odnośnie rozliczenia składnika budowlanego, a następnie, wiosną 2018 r., po zrealizowaniu postanowień ugody przystąpiono do  czynności zmierzających do przekształcenia na rzecz SM „Jura” praw do gruntów, na których posadowione jest osiedle.
Pomyślne zakończenie sprawy było możliwe w 2018 r. dzięki dużej przychylności i życzliwości ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, nadzorującego z ramienia Skarbu  Państwa działalność RFG S.A. Pomyślne zakończenie sprawy było też możliwe dzięki zaangażowaniu posła ziemi częstochowskiej Szymona Giżyńskiego, sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zakończenie całości procedur w 2018 r. umożliwi SM „Jura” i  mieszkańcom  osiedla „Palmowa” pełne skorzystanie  z dobrodziejstw ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że SM „Jura” będzie mogła skorzystać z bonifikaty w wysokości 60% pod warunkiem jednorazowego uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej.
Transakcja z SM „Jura” w zasadzie kończy proces regulowania przez obecny Zarząd RFG S.A. stanów terenowo-prawnych nieruchomości dawnej „Huty Częstochowa” S.A., będących przedmiotem ponad 20-letnich problemów i konfliktów społecznych. W ramach tych działań w latach 2016 – 2018 dokonano m.in.:
- regulacji na rzecz Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego terenu Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju,
- uporządkowania spraw majątku trwałego stanowiącego obecnie własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., w tym ustanowienia niezbędnych służebności przesyłu,
- zbycia na rzecz Gminy Poraj zbędnych dla Spółki składników majątku, w tym Ośrodka WOPR w Jastrzębiu, oczyszczalni ścieków, terenów opaski ochronnej zbiornika wodnego w Poraju, itp. - informuje Katarzyna Karkoszka-Jurczyk,  specjalista w Biurze Zarządu RFG S.A.

Page generated in 0.0321 seconds.