Z ostatniej chwili

Uproszczone procedury przy dofinansowaniu ekologicznych inwestycji

2020-03-23 20:13:59 informacje
img

Od wtorku 24 marca można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Chodzi o montaż kolektorów słonecznych, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest. W związku z obecną sytuacją zostają uproszczone procedury przyznania dotacji - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Na lutowej sesji częstochowscy radni przyjęli trzy uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną powietrza. Dwie dotyczą modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach, a trzecia - usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.
* Łatwiejsze procedury
Z uwagi na panującą epidemię, kompletne wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
W tej szczególnej sytuacji nie jest wymagany podpis kwalifikowany - wystarczy skan kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przesłania wniosku w wersji papierowej za pomocą poczty lub kuriera. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie internetowej urzędu miasta www.czestochowa.pl w zakładce Miasto/Środowisko/Dotacje.
Będą tam również publikowane listy dotowanych oraz lista rezerwowa.
Miejskie dotacje mają skutkować poprawą stanu środowiska i zmniejszeniem uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Dofinansowanie przysługuje na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do 15 września 2020 r.
O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.
* Systemy grzewcze 
Gmina udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem, podłączeniem do sieci co, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.
Co do wymiany na kocioł na paliwo stałe - kwota dotacji wyniesie do 50% ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.
* Kolektory słoneczne
Dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu kolektorów wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.
* Usuwanie azbestu
Dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.
Zadania inwestycyjne będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
*
Z treścią uchwał można się zapoznać pod poniższymi linkami:
kolektory słoneczne - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164261/uchwala-nr-332-xxv-2020
systemy grzewcze - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164260/uchwala-nr-331-xxv-2020
usuwanie azbestu - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164259/uchwala-nr-330-xxv-2020

Page generated in 0.0151 seconds.