Z ostatniej chwili

Urząd Miasta z nową normą ISO

2018-10-26 15:56:52 informacje
img

Urząd Miasta Częstochowy utrzymał ważność certyfikatu ISO nadanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Magistrat pozytywnie przeszedł audit, którego celem była ocena wdrożonego systemu zarządzania. Certyfikat, jaki posiada UM, ma obecnie nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zmodyfikowany znak graficzny, który jest już obecny na wzorach urzędowych pism - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji objął 9 jednostek Urzędu Miasta, w tym wydziały: Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Budżetu i Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polityki Społecznej, a także Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną, Biuro Rzecznika Konsumentów, Biuro Dyrektora Generalnego i Zespół Audytu Wewnętrznego.  
Wynikiem auditu była rekomendacja przyznania Urzędowi Miasta certyfikatu bez zastrzeżeń ze strony PCBC. W raporcie z auditu podkreślono m.in. innowacyjny sposób powiązania w UM Systemu Zarządzania Jakością z Kontrolą Zarządczą, a tym samym znacznie efektywniejsze zarządzanie połączonymi procesami i wykorzystywanie raportów zarządczych w procesach operacyjnych i strategicznych. Doceniono także szeroką komunikację z mieszkańcami, przekładającą się na pozytywny wizerunek miasta w ocenie miejskich środowisk, w tym przedsiębiorców i środowiska naukowego. Zdaniem auditorów widoczna jest także konsekwentna realizacja założeń Strategii Rozwoju Miasta, m.in. w prowadzeniu finansów miasta, czego efektem jest wysoka ocena ratingowa Częstochowy przez agencję Fitch (poziom BBB+). We wnioskach z auditu PCBC zwraca również uwagę np. na rozwinięte formy dialogu z mieszkańcami (konsultacje społeczne i partycypacja społeczna), inicjatywy społeczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanie pracowników magistratu w realizację zadań na rzecz klienta i skracanie terminów załatwiania spraw np. wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę. Wysoko oceniono zdefiniowanie mierników do procesu realizacji miejskich inwestycji i zamówień publicznych oraz miejskie opracowania analityczne i statystyczne uwzględniające zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy.    
W wyniku tegorocznego auditu nadzoru Urząd Miasta przeszedł na nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10, obowiązującą w polskim systemie certyfikacji od połowy września.

Page generated in 0.0287 seconds.