Z ostatniej chwili

Wnioski o emeryturę bądź rentę można składać później - nic nie stracimy

2020-05-07 11:08:03 informacje
img

Wnioski o emeryturę bądź rentę mozna składać później - nic nie stracimy
ZUS informuje, że osoby, które nie mogą lub nie chcą składać wniosku o emeryturę bądź rentę podczas epidemii, nie muszą się obawiać, że nie otrzymają wypłaty za ten okres. Wystarczy, że złożą wniosek najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii.
18 kwietnia tego roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Emerytury, renty, a także inne świadczenia o podobnym charakterze długoterminowym są przyznawane – bądź podejmowana jest ich wypłata lub ponownie ustalana ich wysokość – wyłącznie na wniosek klienta. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej do 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia związanego z COVID-19, ZUS może ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do tego warunki. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 marca 2020 r.  W tym celu do wniosku koniecznie należy dołączyć  oświadczenie, w którym klient wyraża wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone bądź też została podjęta jego wypłata od tej konkretnej daty.
Jakie są wyjątki?
Regulacja ta nie dotyczy świadczeń:
- które przyznaje prezes ZUS w drodze wyjątku (art. 83 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS),
- dla kombatantów oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 16 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
- rodzicielskich świadczeń uzupełniających, czyli „mama 4 plus” (ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).
Świadczenie przedemerytalne
Przepisy te wydłużyły również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli klient ubiega się o nie, to zgodnie z przepisami wniosek w tej sprawie musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m.in. to, że przez 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek może złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia w związku z koronawirusem.
Co z rozliczeniem z przychodu?
Osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może powiadomić ZUS o wysokości przychodów za okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan epidemii w związku z COVID-19.

Page generated in 0.0134 seconds.