Z ostatniej chwili

Wsparcie dla zatrudniających za trzykrotność płacy minimalnej

2019-10-02 10:39:45 informacje
img

Firmy ubiegające się o zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis będą musiały zaoferować nowym kadrom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia - zdecydowali częstochowscy radni. Uchwała ma pomóc wykorzystać dobrą koniunkturę dla poprawy jakości dostępnej w mieście pracy - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.  

Na ostatniej sesji radni ponownie zmodyfikowali uchwałę przyjętą w lutym 2014 r. Wcześniej jej treść zmieniła się już wiosną 2017 r. – zapisano w niej wówczas m.in., że pracodawcy korzystający z ulg – tworząc nowe miejsca pracy – musieli zaproponować nowym pracownikom przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dobra koniunktura na rynku pracy w Częstochowie trwa – fachowcy są nadal poszukiwani. Samorząd – w duchu programu ,,Teraz Lepsza Praca” – chce wykorzystać te warunki z pożytkiem dla potencjalnych pracownic i pracowników, polepszając tym samym jakość miejsc pracy tworzonych ze wsparciem miasta. Stąd pomysł kolejnego podniesienia progu wynagrodzenia wymaganego na nowo oferowanych miejscach pracy. Osobom zatrudnianym na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu, przedsiębiorcy będą musieli zaoferować pensje w wysokości przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis.

Projekt uchwały – zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – przekazano wcześniej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem oceny poprawności i przejrzystości zasad udzielania tego rodzaju pomocy. UOKIK nie wniósł do niego żadnych zastrzeżeń. Zmiany wprowadzone uchwałą będą miały zastosowanie do wniosków o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożonych od momentu wejścia w życie nowych zapisów. Uchwała zacznie obowiązywać po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez podmioty szczebla regionalnego i samorządowego (również przez władzę centralną). Pomoc tego rodzaju może być udzielana m.in. na rozwój działalności gospodarczej. Zgodnie z rzymską zasadą de minimis non curat lex – czyli ,,prawo nie troszczy się o drobiazgi” – jest to wsparcie nie naruszające konkurencji na rynku, a więc nie wymagające uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji.

Przypomnijmy, że miesiąc temu Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na częstochowskich terenach specjalnych stref ekonomicznych. Tam również na ulgi mogą obecnie liczyć firmy, które zaoferują nowo zatrudnionym co najmniej trzykrotność płacy minimalnej. Uchwała w sprawie zwolnień w SSE w Częstochowie w swoim pierwotnym brzmieniu została podjęta przez radnych w 2015 roku i była przedłużana już dwukrotnie.

Page generated in 0.0268 seconds.