Z ostatniej chwili

Wsparcie osób i rodzin w trudnej życiowej sytuacji

2020-01-14 10:50:51 informacje
img

Częstochowa bierze udział w projekcie, który ma wzmocnić współpracę pomiędzy instytucjami, organizacjami i podmiotami lokalnymi na rzecz wsparcia osób i rodzin w trudnej życiowej sytuacji. Zawiązano Partnerski Zespół Kooperacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, a liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. 

Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest realizowany w kilkudziesięciu gminach i powiatach czterech województw. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdej gminie i powiecie, które przystąpiły do projektu, powoływane są Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Ich zadaniem jest, w pierwszej kolejności, wypracować zasady współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami i podmiotami w oparciu o założenia modelu przygotowanego przez ekspertów. W kolejnym etapie partnerzy, bazując na zasadach opisanych w modelu, oferują wsparcie rodzinom i osobom przeżywającym trudności, które  – dzięki zacieśnieniu współpracy oraz wypracowaniu zasad i modelu kooperacji – ma być jeszcze skuteczniejsze. 

Projekt ma charakter pilotażowy, wnioski z jego realizacji, stworzone narzędzia i zasady współpracy będą stanowić rekomendację dla podmiotów, które będą realizowały model kooperacji w przyszłości. 

U podstaw modelu kooperacji wielosektorowej stoi fakt, że osoby wymagające wsparcia borykają się zazwyczaj z kilkoma bardzo złożonymi problemami, pomoc w ich pokonaniu powinna więc dotyczyć wielu aspektów i dziedzin życia, w którą zaangażowane będą różne instytucje i organizacje.

- Rodziny i osoby, którym pomagamy, zazwyczaj przeżywają kryzys wynikający z nawarstwienia się wielu trudności, często trwających od lat – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. – Może istnieć na przykład problem uzależnienia u rodzica i równolegle problemy związane z edukacją i wychowaniem dzieci, problemy zdrowotne, z zatrudnieniem i wiele innych, które sprawiają, że rodzina nie potrafi samodzielnie sobie poradzić. W takim przypadku pomoc jednej instytucji nie wystarcza. MOPS od lat współpracuje z różnymi podmiotami, jednak sformalizowanie tych działań, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych narzędzi i zasad tej współpracy daje możliwość jeszcze pełniejszego i bardziej efektywnego wsparcia dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą w ramach projektu objęto kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (PZK) w naszym mieście jest MOPS, a jego członkami zostali przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarski Mieszkaniowej TBS, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie i Fundacji dla Rozwoju. Uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz wręczenie kooperantom certyfikatów odbyło się 10 stycznia podczas spotkania w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Zawiązanie zespołu partnerskiego przyczyni się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji. Partnerstwo to też kapitał relacji – kooperacyjnie znaczy szybciej, skuteczniej, łatwiej. Współpraca pozwala dostrzegać problemy z różnych perspektyw, zwiększa efektywność i kompleksowość pomocy.

Kooperacja to także możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału lokalnego. Każdy z partnerów ma do zaoferowania inne formy wsparcia, czyli usługi. Zostają one opisane i razem tworzą tzw. „lokalny koszyk usług” – to całość oferty, jaką partnerzy mają do zaproponowania rodzinie czy osobie potrzebującej wsparcia. W zależności od tego, jaka pomoc będzie potrzebna w danym momencie, z „koszyka” będą wybierane najodpowiedniejsze usługi.

Model zakłada też aktywny udział osób objętych pomocą w opracowaniu i wdrażaniu ścieżki wychodzenia z kryzysu – takie podejście ma aktywizować i motywować rodziny i osoby korzystające ze wsparcia do włączenia się w proces zmiany swojej życiowej sytuacji. W związku z tym budowanie ścieżki pomocy dla danej rodziny lub osoby, dobieranie form pomocy z „koszyka” odbywa się, za jej zgodą oraz przy jej aktywnym udziale, podczas spotkań tzw. zadaniowego zespołu kooperacyjnego (ZZK). W jego skład, oprócz beneficjentów wsparcia, wchodzą przedstawiciele partnerów, których usługa jest oferowana w danym momencie, a także pracownicy socjalni MOPS jako moderatorzy i osoby, które współpracują z rodziną na co dzień.

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców). Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE to 9.966.995,50 zł, w tym dla województwa śląskiego wynosi 3.919.391,30 zł - informuje Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji w  MOPS.

Page generated in 0.0204 seconds.