Z ostatniej chwili

Współpraca miasta z trzecim sektorem

2018-11-30 14:16:50 informacje
img

Częstochowscy radni przyjęli projekt uchwały zatwierdzający roczny program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
„Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” to dokument, który w rocznej skali określa cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców.
Główny cel programu to kształtowanie partnerstwa miasta z organizacjami dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Wśród celów szczegółowych wymienić można szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców, umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem, wspieranie organizacji pozarządowych, a w konsekwencji budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Nad przygotowaniem programu czuwały Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Opracowując dokument, urzędnicy przeanalizowali obecnie funkcjonujący program oraz zebrali informacje od podmiotów ekonomii społecznej na temat zadań planowanych do zlecenia w roku 2019. Po analizie propozycji, wniesieniu uwag i opracowaniu zasad przydzielania dotacji, odbyły się konsultacje, po których przygotowano projekt uchwały. W czwartek 29 listopada Rada Miasta Częstochowy zatwierdziła dokument.
Obecnie w Częstochowie zarejestrowanych jest niemal tysiąc podmiotów ekonomii społecznej, z czego status organizacji pożytku publicznego ma ponad 70. Wśród wszystkich zarejestrowanych organizacji jest: 221 fundacji, 31 stowarzyszeń (nieposiadających osobowości prawnej), 20 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 3 związki ochotniczych straży pożarnych, 43 kluby sportowe, 72 uczniowskie kluby sportowe oraz 15 spółdzielni socjalnych. Siedzibę zarządu głównego w Częstochowie ma 461 organizacji, a charakter jednostki terenowej 123.
Funkcjonujące w mieście organizacje działają głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie. Aktywność tych organizacji jest zróżnicowana ze względu na posiadany potencjał oraz strukturę wiekową członków.
Głównymi źródłami finansowania dla organizacji pozarządowych są fundusze zewnętrzne, w tym dotacje samorządowe oraz składki członkowskie, innymi zaś darowizny i prywatni sponsorzy, rzadziej odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza. Dla organizacji posiadających status pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Główną formą współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, tzw. małych zleceń. Miasto przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu: wychowania i edukacji, edukacji ekologicznej, sportu, turystki i rekreacji, ochrony zwierząt, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0312 seconds.