Z ostatniej chwili

Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej. 2020

2020-06-15 11:07:18 informacje
img

W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta RP. Szczególne uprawnienia mają osoby niepełnosprawne i powyżej 60. roku życia. Można też głosować korespondencyjnie, a pewne grupy mogą to uczynić przez pełnomocnika. Głosować w innym miejscu niż to, w którym mieszkamy, pozwoli specjalne zaświadczenie. Poniżej gdzie i kiedy składać właściwie wnioski.

* ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Każda osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów - np. wyjechać na urlop - może w Urzędzie Miasta otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 26 czerwca.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców miasta Częstochowy.

W przypadku utraty zaświadczenia - niezależnie od przyczyny - nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego takiego dokumentu, Nie będzie można też głosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

By otrzymać zaświadczenie uprawniające do głosowania wyborca wpisany do rejestru wyborców składa wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111 (sala obsługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek udostępniany jest na miejscu, można go również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Baner Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020

* SPIS WYBORCÓW

Do 22 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, I piętro, pokój nr 111 udostępniony jest do wglądu spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek udostępniany jest na miejscu, można go też pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

* GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy najpóźniej do 19 czerwca 2020 r.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub – w szczególnych przypadkach - od dwóch.

Wniosek może być złożony pocztą lub przez dowolną osobę. Musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

* LOKALE WYBORCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niepełnosprawne mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do ich potrzeb. Wystarczy, że do 23 czerwca złożą wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5, w Wydziale Spraw Obywatelskich, w pokoju 111 (sala obsługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek udostępniany jest na miejscu, można go również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Baner Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta RP na takich samych zasadach jak pozostali, ale przysługują im dodatkowe uprawnienia. 

Niepełnosprawny wyborca wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji m.in. o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, warunkach oraz formach głosowania.

Informacje są przekazywane osobie niepełnosprawnej na jej wniosek po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Baner: Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 lub w Miejskim Biurze Wyborczym przy ul. Śląskiej 11/13.

Informacje są przekazywane przez pracowników Urzędu Miasta Częstochowy - Miejskiego Biura Wyborczego w godzinach pracy urzędu - telefonicznie (nr telefonu: 34 370 76 49, 34 370 76 79), elektronicznie (e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl) lub w postaci wydrukowanych materiałów informacyjnych przesyłanych na adres osoby niepełnosprawnejInformacje będą również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Częstochowa (bip.czestochowa.pl); na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl – Baner: Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020; na wydzielonej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na słupach ogłoszeniowych.

* GŁOSOWANIE W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ

Osoby, które nie mają możliwości osobistej wizyty w lokalu wyborczym, mogą zagłosować korespondencyjnie. Wyborcy nieobjęci kwarantanną mają czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego tylko do 16 czerwca.

Więcej o wyborach prezydenckich na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Page generated in 0.014 seconds.