Z ostatniej chwili

Wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych

2020-10-13 11:35:14 informacje
img

Fundacja Feniks rozpoczęła nabór uczestników do realizacji projektu „Przyszłość to My-CIS Rozwój”, służącego reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 lat, bierne zawodowo, bezrobotne, zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej; z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim, a w uzasadnionych przypadkach wyższym; należące do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:

- osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności

- osób uzależnionych od alkoholu

- osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

- osób chorych psychicznie

- osób długotrwale bezrobotnych

- osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne, staże. Docelowo zaplanowano udział:

- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających

- 30 osób (w tym 3 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie szwalniczym

- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie poligraficzno-graficznym

- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie remontowym i aranżacji wnętrz.

By zgłosić swoją kandydaturę, należy dostarczyć podanie do biura Fundacji Integracji Społecznej FENIKS ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa lub drogą mailową: fisfeniks@gmail.com (w przypadku osób z niepełnosprawnościami należy poinformować o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności). Informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 696-557-820, 537-811-200.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0152 seconds.