Z ostatniej chwili

Zarząd ZMP obradował w sprawie koronawirusa

2020-03-19 15:27:40 informacje
img

Nadzwyczajne posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbyło się 17 marca w trybie telekonferencji. 

Członkowie rozpatrywali problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracowali nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu.

Problemy miast i gmin dotyczą m.in.:

• terminów załatwiania setek tysięcy spraw urzędowych, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,

• innych terminów wynikających z obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza obligujących samorządy do sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, konsultacji itp.,

• kondycji finansowej samorządów, która od początku roku jest już zakłócona z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych, a która w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze zmniejszenia wpływów z PIT i CIT, w których samorządy mają udziały,

• zawieszenia działalności organów stanowiących JST w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale także z powodu powszechnie występujących obaw o stan zdrowia; wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywa¬nie obowiązków rad, które nie są przez nie realizowane, a także podejmowanie jednoosobowo decyzji, do których zwykle potrzeba jest zgoda organu stanowiącego;

• spowolnienia gospodarczego, które dotyka także gospodarkę komunalną, które jest częścią gospodarki kraju; wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć także tych podmiotów gospodarczych, ponieważ to właśnie te podmioty zapewniają codzienną, bieżącą obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

Zarząd Związku zwrócił uwagę na to, w jak trudnej sytuacji – w porównaniu z rządem – są samorządy. Rząd dysponuje wielomiliardowymi środkami specjalnie na finansowanie skutków epidemii, samorząd natomiast nie ma żadnych rezerw.

Zwrócono także uwagę na szereg innych lokalnych problemów, które wiążą się z nadzwyczajną sytuacją w kraju; będą one na bieżąco przekazywane stronie rządowej.

Page generated in 0.0144 seconds.