Z ostatniej chwili

Certyfikat ISO i rating finansowy potwierdzone

2021-11-23 14:35:17 informacje
img

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji stwierdziło zgodność wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy systemu zarządzania z normą ISO. Częstochowa ma też potwierdzony rating na poziomie BBB+ – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Wynikiem niedawnego auditu PCBC jest pozytywna ocena funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania klienta pod kątem stałego spełnienia wymagań określonych w kryteriach auditu i zgodności z normą ISO.

Jak wskazali auditorzy, zintegrowany z Kontrolą Zarządczą System Zarządzania Jakością wdrożony w Urzędzie Miasta jest narzędziem sprawdzonym, bardzo istotnym i pomocnym w zarządzaniu urzędem i miastem także w sytuacjach kryzysowych, jaką jest obecnie pandemia Covid -19.

Pozytywnie oceniono dokonywanie przez władze miasta bieżącej analizy zagrożeń wywołanych pandemią Covid-19, a także sprawne zarządzanie miastem skierowane m.in. w sferę działań gospodarczych, profilaktycznych, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów. 

Odnotowano także zaangażowanie pracowników Biura Obsługi Interesantów Wydziału Nadzoru i Administracji w terminową realizację zadań, wysoko oceniono też działania Pełnomocniczki Prezydenta ds. Równych Szans w zakresie inicjatyw i programów na rzecz równego traktowania. Doceniono również proklienckie podejście do interesanta i doskonalenia jakości obsługi w Urzędzie Stanu Cywilnego w zakresie sprawnego wydawanie aktów i odpisów aktów stanu cywilnego, także w czasie pandemii. USC w Częstochowie jest także liderem procesu masowej migracji papierowych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

Doceniona została aktywność Wydziału Zdrowia, a także Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM w sprawną organizację, zarządzanie i współpracę z innymi podmiotami, skierowaną na minimalizację zagrożeń zdrowotnych i społecznych, jakie niesie zakażenie koronawirusem.

Podkreślono eksperckie podejście do spraw Systemu Zarządzania Jakością pełnomocnika ds. ISO oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

Zdaniem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w czasie auditu Urząd Miasta przedstawił dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania, dzięki czemu certyfikacja ISO została potwierdzona.  

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Częstochowy posługuje się certyfikatem zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, która określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji.  ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, którego posiadanie jest potwierdzeniem wiarygodności urzędu, firmy lub instytucji w oczach potencjalnych partnerów, klientów czy organizacji finansowych.

* Rating finansowy Fitch

Fitch Ratings potwierdził też międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA". Świadczy to, że mimo trudnej sytuacji samorządowych finansów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, w tym zmianami w prawie podatkowym i niedoszacowaną subwencją oświatową – w ocenie agencji –perspektywa ratingów dla miasta jest ciągle stabilna. Jest to efekt racjonalnego zarządzania finansami na poziomie budżetu miasta i monitorowania jego wskaźników.  

Warto nadmienić, że w ostatnim raporcie Fitcha na temat Częstochowy, skutki projektowanych rozwiązań w ramach „Polskiego Ładu” nie zostały ujęte w obecnych prognozach z uwagi na trwające prace legislacyjne, co uniemożliwia jeszcze ocenę pełnych skutków programu dla budżetu miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0225 seconds.