Z ostatniej chwili

Chronić przyrodę i dbać o jakość powietrza

2022-10-31 11:14:35 informacje
img

Po uzyskaniu pozytywnych opinii odpowiednich organów Radzie Miasta został przedłożony „Program Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Ta na ostatniej sesji przyjęła go do realizacji - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uchwalony dokument określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania oraz programy zarządzania środowiskiem. Głównym celem sporządzonego Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie miasta, ograniczenie w obrębie gminy negatywnego wpływu zanieczyszczeń na nie, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Program jest zgodny z założeniami wynikającymi z dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Planowane działania dotyczą wszystkich dziedzin ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wpłyną pozytywnie na zdrowie mieszkańców, środowisko oraz walory przyrodnicze miasta. Będą bezpośrednio wpływać na poprawę jakości środowiska poprzez działania z zakresu wdrażania narzędzi podnoszących efektywność zarządzania środowiskiem, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, integracji publicznego transportu zbiorowego, ograniczenia zużycia wody, ograniczenie presji antropogenicznej na jakość wód, zwiększenie retencji, zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków, usprawnienie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej.
Projekt Programu został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym konsultacjom społecznym.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach programu zaopiniowali pozytywnie. Został również przedłożony Zarządowi Województwa Śląskiegoi także uzyskał pozytywną opinię.
Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0146 seconds.