Z ostatniej chwili

Jak promować zatrudnienie i ożywiać rynek pracy

2022-05-04 11:40:32 informacje
img

Jak promować zatrudnienie i ożywiać rynek pracy

Na Sesji Rady Miasta 28 kwietnia został przyjęty do realizacji Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Częstochowy do roku 2025 – informuje. Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zakłada on rozbudzenie aktywności zawodowej wśród wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnego rynku pracy. Adresowany jest do osób pozostających poza zatrudnieniem – zarówno młodych, jak i powyżej 50. roku życia, a także do instytucji rynku pracy bezpośrednio zajmujących się problematyką bezrobocia oraz do instytucji oświatowych. Najważniejszymi partnerami w realizacji Programu pozostają jednak przedsiębiorcy tworzący warunki do powstawania nowych miejsc pracy, w istotny sposób wpływający na rozwój gospodarczy miasta, a przez to budujący jego wartość i znaczenie.

 

Program przygotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Wyznacza on cele i kierunki działań do realizacji do 2025 r., mające poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy, zarówno na płaszczyźnie ograniczania bezrobocia, jak i aktywizacji zawodowej, wspierającej przedsiębiorczość i w szerszym zakresie politykę zatrudnieniową.

W Częstochowie na przestrzeni ostatnich lat udało się znacznie ograniczyć liczbę pozostających bez pracy. Sprzyjały temu koniunktura gospodarcza, dobre wyniki makroekonomiczne oraz środki, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, dzięki którym realizowano szereg projektów i programów. Wysoka efektywność zaproponowanych w nich form wsparcia pozwoliła uniknąć poważnych problemów związanych ze zwolnieniami grupowymi dokonującymi się w największych częstochowskich zakładach przemysłowych.

Trzeba jednak pamiętać, że bezrobocie cechuje pewna okresowość występowania. Po spadkach liczby osób pozostających bez zatrudnienia należy się spodziewać wzrostu bezrobocia, a dynamika tych zmian może zostać wzmocniona przez czynniki niezależne np. obecnie panującą pandemię Covid-19, której skutki mogę być odczuwalne przez lata. Niekorzystnie na ten stan wpływać będzie również starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym. Może to skutkować rosnącym udziałem osób starszych wśród ogółu aktywnych zawodowo, z których część będzie zasilać szeregi bezrobotnych.

Program wychodzi temu naprzeciw. Nie udzieli odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał rynek pracy w kolejnych latach, ale może być w tym względzie pomocny jako wskazówka do działań zabezpieczających i naprawczych, które leżą w gestii wielu instytucji i samorządu. 

Jest dokumentem podlegającym konsultacjom z jego odbiorcami. Jego ocena pozwoli dostosować założenia Programu do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Wybuch pandemii Covid-19 pokazał, że do tej pory niezidentyfikowane na tę skalę zagrożenia, weryfikują i trwale zmieniają wszystkie dotychczasowe prognozy dotyczące także sfery zatrudnieniowej ściśle powiązanej z sytuacją gospodarczą.

Page generated in 0.0239 seconds.