Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Gnaszyna, Kawodrzy i Dźbowa

2021-06-08 12:07:13 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Obszar, dla którego uchwalono plan miejscowy ma powierzchnię około 42,3ha, zlokalizowany jest bezpośrednio przy zachodniej granicy Częstochowy. Sąsiaduje z terenami gminy Blachownia, linią kolejową nr 61 relacji Kielce-Fosowskie oraz węzłem autostradowej obwodnicy miasta „Częstochowa-Blachownia”.

Podjęcie działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zostało zainicjowane na wnioski złożone przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy oraz inwestora – firmę, która chciałaby w rejonie węzła autostradowego zrealizować centrum logistyczne.

Opracowanie planu miało na celu aktywację inwestycyjną terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego „Częstochowa-Blachownia”, co jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, zgodnie z którym tereny te wskazane są dla realizacji zabudowy usługowej z produkcją, z dopuszczeniem realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.

Plan przewiduje realizację w rejonie węzła autostradowego zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego. W stanie faktycznym jest to w większości obszar niezabudowany i nieuzbrojony, z dominującym udziałem łąk i nieużytków, a jedynie jego północny fragment zagospodarowany jest istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności. Plan zakłada zagospodarowanie całego obszaru dla funkcji usług i produkcji.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a więc 11 czerwca.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.