Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Grabówki

2021-06-01 12:50:08 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Radomskiej i Ikara - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Plan dotyczy obszaru obecnie niezabudowanego, o powierzchni ok. 12 ha, zlokalizowanego w rejonie Cmentarza Komunalnego oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niewielkim udziałem zabudowy usługowej.
Jego celem było wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dotyczących zagospodarowania terenów zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy z 2019 r.  
Plan na większości obszaru wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności wytwórczej. W jego północno-zachodniej części wydzielono teren zieleni, sportu i rekreacji, dla którego pozostawiono przeznaczenie terenu z wcześniej obowiązującego planu miejscowego, ze względu na występowanie licznych deformacji terenu (wyrobisk), oraz znajdujące się tam udokumentowane złoże surowców „Grabówka-Ikara” wymagające ochrony. Ponadto w obrębie tego terenu znajdują się schron bojowy i stanowisko archeologiczne – ujęte w ewidencji zabytków, chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W planie zawarto ustalenia dla poszczególnych terenów, służące ochronie walorów architektonicznych i krajobrazowych, dotyczące zasad kształtowania zabudowy, jej intensywność oraz parametry maksymalnej wysokości budynków i innych obiektów budowlanych.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic Radomskiej i Ikara wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Page generated in 0.0167 seconds.