Z ostatniej chwili

My Fantasy Story – laureaci i wyróżnieni

2022-06-15 11:48:24 informacje
img

16 prac ry­wa­li­zo­wa­ło w fi­na­le II Mię­dzy­po­wia­to­we­go Kon­kur­su Ję­zy­ka An­giel­skie­go „My Fan­ta­sy Story” Żarki 2022. Kon­kurs wspie­ra czy­tel­nic­two i  naukę ję­zy­ka an­giel­skie­go wśród mło­dzie­ży z klas siódmych i ósmych szkół pod­sta­wo­wych. Or­ga­ni­zu­ją go na­uczy­cie­le z SP Żarki. Na­de­sła­no 51 prac z 17 szkół z po­wia­tów: mysz­kow­skie­go, czę­sto­chow­skie­go i za­wier­ciań­skie­go. Wręczenie na­gród odbyło się w ża­rec­kiej szko­le 27 maja.

Wśród lau­re­atów zna­leź­li się: Apo­lo­nia Drysh (SP Ko­zie­głów­ki), Mi­łosz Trela (SP nr 8 Mysz­ków), Oli­wia Ko­ster (SP nr 2 Mysz­ków),  Maja Ma­za­nek (SP Żarki Let­ni­sko) Pa­tryk Ci­szow­ski (SP nr 5 Mysz­ków), Emi­lia Ma­chel­ska (SP nr 5 Mysz­ków), Mag­da­le­na  Zmar­z­lik (SP nr 5 Mysz­ków), Mag­da­le­na Gar­ska (SP Żarki), Nina Ma­chu­ra (SP nr 4 Za­wier­cie), Emi­lia Kwie­cień (SP nr 4 Za­wier­cie), Mar­ty­na Dą­brów­ka (SP nr 17 Czę­sto­cho­wa), Do­bra­wa Stróż­na (SP Poraj).

Wy­róż­nie­nia zdo­by­ła Maja Rusek (SP Cyn­ków).

Ucznio­wie pi­sa­li hi­sto­ryj­kę fan­ta­stycz­ną (200-500 słów). Po­ziom był na­praw­dę wy­so­ki (B1-B2). Jury brało pod uwagę: po­praw­ność or­to­gra­ficz­ną, sty­li­stycz­ną i lek­sy­kal­ną, lek­kość i ła­twość w od­bio­rze czy­tel­ni­ka, zgod­ność z celem kon­kur­su, czyli czy hi­sto­ria była fan­ta­stycz­na i od­po­wied­nia dla młodzieży do lat 15, li­czył się też in­ter­su­ją­cy temat.

– W II eta­pie interesowały nas rów­nież po­ziom ko­mu­ni­ka­tyw­no­ści, swo­bo­da i ła­twość w na­wią­zy­wa­niu roz­mo­wy uczniów w ję­zy­ku an­giel­skim. Fi­na­li­ści za­sko­czy­li nas za­in­te­re­so­wa­nia­mi – po­wie­dzia­ła eg­za­mi­na­tor­ka Agniesz­ka Rat­man.

Lau­re­atom i wy­róż­nio­nym na­gro­dy wrę­czy­li:  Ta­de­usz Pa­ku­ła, dy­rek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Wła­dy­sła­wa Sza­fe­ra w Żar­kach oraz or­ga­ni­za­tor­ki kon­kur­su – na­uczy­ciel­ki ję­zy­ka an­giel­skie­go: Do­mi­ni­ka Chwa­stek, Anna Garn­carz oraz Agniesz­ka Rat­man.

Kon­kurs od­by­wał się pod pa­tro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta Gminy Żarki Kle­mensa Pod­lej­skiego. Lau­re­aci otrzy­ma­li na­gro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez Gminę Żarki. Ilu­stra­cje do książ­ki wy­ko­na­ła uczen­ni­ca Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Po­ra­ju  Do­bra­wa Stróż­na.

 

Page generated in 0.0242 seconds.