Z ostatniej chwili

Program opieki nad zwierzętami

2021-06-29 12:08:17 informacje
img

Do uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami na każdy rok obliguje Radę Miasta ustawa o ochronie zwierząt. W budżecie Częstochowy na realizację jego zapisów przeznaczono tym razem ponad 1,4 mln zł – zdecydowana większość tej sumy to koszt prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie opieki tym, które są, bądź stają się bezdomne, należy do zadań własnych gminy. Na podstawie tej ustawy do 31 marca każdego roku Rada Miasta zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

18 lutego tego roku radni przyjęli więc odpowiedni program. Wojewoda Śląski – jako organ nadzorczy – rozstrzygnął jednak o jego nieważności. Głównym zarzutem był brak szczegółowego podziału środków na wymienione zadania. Dlatego zmieniono zapisy co do finansowania programu – są one zgodne z podziałem środków na zadania w miejskim budżecie, bez szczegółowego rozbicia ich na poszczególne czynności. Ilość funduszy przeznaczonych na realizację poszczególnych czynności zależy bowiem od realnych potrzeb i zdarzeń – nie ma możliwości ustalenia ich na etapie przygotowywania oraz przyjmowania programu uchwałą. 

Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną sterylizację bądź kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie opiekunek/opiekunów dla bezdomnych zwierząt czy zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. 

W programie jest też znakowanie „schroniskowych” czworonogów, wskazywanie gospodarstwa rolnego dla zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, opieka nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie), a także sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących mająca ograniczyć ich populację (wraz z ich odpchleniem i odrobaczeniem). W programie oczywiście znalazło się też miejsce na sterylizację/kastrację psów i kotów posiadających właścicieli (przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli). 

Na realizację programu w miejskim budżecie zabezpieczono łącznie dokładnie 1.440.500 zł. Z tej kwoty na zadania częstochowskiego oddziału Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce – w ramach prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zgodnie z umową dotacji przeznaczono środki w wysokości 1,2 mln zł, a na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 50 tys. zł. Na zakup karmy i domków dla takich kotów – czyli opiekę nad nimi – zapisano fundusze w wysokości 6 tys. zł. Taka sama kwota przeznaczona jest na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym wraz z ich utrzymaniem. Z kolei 178,5 tys. zł zabezpieczono na sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, które mają właścicieli.

Page generated in 0.0199 seconds.